ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစမည့္ ေရးသားမႈမ်ားကို စိစစ္ ဖယ္ရွားမည္ဟု Facebook ေၾကညာ

ပဋိပကၡမ်ားထံ ဦးတည္သြားေစမည့္ အေရးအသားမ်ား၊ ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းမွားမ်ားကို Facebookက...

Read More