အင္အားျပင္း ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း အီမာ ဖေလာ္ရီဒါသို႔ ဝင္ေရာက္

မိုင္ယာမီ စက္တင္ဘာ ၁ဝ အင္အားအျပင္းထန္ဆုံး အတၱလၲိတ္မုန္တိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း...

Read More