ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚ

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အေဆာက္အအံု၊ လမ္း တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ဒါကိစၥရပ္မ်ား၊...

Read More