ရန်ကုန် မေ ၂၀
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၏ မေ ၈ ရက် အလားတူကာလ နှိုင်းယှဉ်စာရင်း များအရ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှုံမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်မျိုးစလုံး၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချုပ်ရေးကာလနှင့်ကြုံတွေ့သော်လည်း မြင့်မားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေ ၈ ရက် စာရင်းအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍ ၁၅ မျိုးတွင် လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၆၁ ခု၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၂၅၄၇ ဒသမ ၃၃၅ သန်းရှိပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၈ ရက် စာရင်းအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍ ၁၅ မျိုးတွင် လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၆၆ခု၏ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၃၄၄၆ ဒသမ ၆၃၀ ရှိသည်။
အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုမှာ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မေ ၈ရက် စာရင်းအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုကဏ္ဍ ၁၁ မျိုးတွင် လုပ်ငန်းပေါင်း ၈၉ခု၏ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၈၉၃၉၁၆ ဒသမ ၇၄၀ ရှိပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၈ ရက် စာရင်းအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍ ၁၂ မျိုးတွင် လုပ်ငန်းပေါင်း ၇၆ ခု၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁၂၆၀၇၂၇ ဒသမ ၈၉၅ သန်းရှိသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလအထိ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၆၆၅၅၈ ခု မှတ်ပုံတင်ခဲ့ရာ ၇၃ ခုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ၁၁၈၄၈ ခုမှာ ခေတ္တရပ်စဲထားကြောင်း ကြေညာသည့် စာရင်းအရ သိရသည်။ ဧပြီတစ်လတာအတွင်း မှတ်ပုံတင်သည့်ကုမ္ပဏီအားလုံး ၃၄၈ ခု MyCo online registration system ဖြင့် မှတ်ပုံထား ကြောင်း သိရသည်။
သန့်ဇင်ဝင်း