ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံတော်အစိုးရသည်ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်ရည်မှန်းချက် ၇ ခုကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော COVID-19 စီးပွားရေးကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ် (CERP) ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုစီကိုလုပ်ဆောင်မှုစီမံကိန်းအများအပြား၊ အချိန်ဇယား၊ တာဝန်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ၄င်းတို့၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်ညွှန်းကိန်းများတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

PDF File Download လုပ်ရန်