အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ (UNFPA) ႏွင့္ OneMap Myanmar တို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန Websiteမိတ္ဆက္ ျခင္း၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္ စာရင္းအခ်က္အလက္ REDATAM Database ႏွင့္ Online Interactive Maps ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ M Gallery Hotel ၌ က်င္းပသည္။
အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအးလြင္၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ (UNFPA) ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Janet E. Jackson ႏွင့္OneMap Myanmar မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစီအစဥ္အရ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအးလြင္က တိက် မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လ်င္ျမန္စြာရရွိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ ေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို ႏွစ္(၃ဝ) အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပန္လည္ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အဆင့္ လိုက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္အားလုံးကိုလည္း ျပည္သူမ်ားOnline မွ ရယူအသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္Websiteမွလည္း လႊင့္တင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အဆိုပါ Website အား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လူဦးေရဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်က္အလက္ အသုံးျပဳသူမ်ားမွ အလြယ္တကူရယူႏိုင္ရန္အတြက္ OneMap Myanmar ၏နည္းပညာပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ရာ ယင္းWebsite အေၾကာင္းကို ယေန႔ မိတ္ဆက္ အသိေပးျခင္း ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အခ်က္အလက္အသုံးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိအသုံးျပဳခ်င္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳစုႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ REDATAM Database ကိုလည္း ျပဳစုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ သန္းေခါင္ စာရင္းမွရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွ Micro Data (၁ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေတာင္းခံလာပါက ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔နယ္ပယ္၊ ေဒသ အလိုက္ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုအက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(UNFPA) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္Ms. Janet E. Jackson က ျပည္လုံး ကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား အဆင့္ဆင့္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ UNFPA မွ ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေျခအေနမ်ား၊ OneMap Myanmar မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကWebsiteအသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ေခတၱ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညီညီက Websiteႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ Interactive Maps အသုံးျပဳပုံ၊REDATAM Database ႏွင့္ Excel Data ၊Micro Data Launching ႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ သိရွိလို၍ ေမးျမန္းခ်က္ မ်ားအေပၚ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္လုံးကြၽတ္အဆင့္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစီရင္ ခံစာမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္အစီရင္ခံစာ ၁၅ ေစာင္၊ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာ ထားေသာ သုေတသနစာတမ္း ၁၃ ေစာင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္ ေျမပုံအစီရင္ခံစာ၊ ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အစီရင္ခံစာေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္တို႔ကို ျပဳစုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာမ်ားအား ျပည္သူမ်ားOnline မွ အလြယ္တကူရယူ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ www.dop.gov.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ လႊင့္တင္ခဲ့သည္။
ယခုအခါ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ Website ကို OneMap Myanmar ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ရာ အဆိုပါ Websiteတြင္ ပင္မစာမ်က္ႏွာ၊ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စာရင္းဇယားႏွင့္ေျမပုံမ်ား၊ လူဦးေရဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန၏ ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ ျပခန္းဟူ၍ က႑ ခုနစ္ခု ခြဲျခားထားေၾကာင္း သိရသည္။

credit to: myanmaallin