ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြ ႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ဒုတိယရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ဝင္းဦး၊ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က လမ္းòန္ အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ယခုလိုလာေရာက္ ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ကမၻာ့ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အတူ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ား၌ ေနာက္က်က်န္ခဲ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား အားလုံးက ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ရန္ တက္ညီလက္ညီ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါေၾကာင္း။
ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း၍ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံး အခ်ဳိးက်က်ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံးက ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ ျခင္း၊ ညီမွ်မႈရွိျခင္းဆိုသည့္ ေလာကပါလတရားမ်ားရွိသည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝလုံၿခံဳမႈ၊ စိတ္လုံၿခံဳမႈ၊ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ အားလုံးက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခါေကာင္းျဖစ္
ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ မည္ဆိုပါက အခ်ိန္အခါကို ေမ့ထား၍မရပါေၾကာင္း၊ အခ်ိန္အခါ သည္ အလြန္တန္ဖိုးႀကီးမားပါေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စိုးရိမ္စရာမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရေတာင့္ရခဲလွသည့္ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းကို လက္ေတြ႕က်က် တန္ဖိုးရွိစြာ သုံးခ်ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစလို
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ၿပီး ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစလို ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူကို အလုပ္အေကြၽးျပဳသည့္၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝလုံၿခံဳမႈ၊ စိတ္လုံၿခံဳမႈကို အကာအကြယ္ေပးသည့္၊ လႉအခြင့္ အေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေစလိုပါေၾကာင္း။
ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒတစ္ခုကို ေရးဆြဲ ျပဳစုသည့္အခါ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈရွိ မရွိႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ မရွိတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ကြဲကြဲ ျပားျပားသိရွိေအာင္ ေက်ေက်ညက္ညက္ ေလ့လာထားရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။
အဂတိကင္းစင္သည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေစရန္လို
တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဂတိကင္းစင္သည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အဂတိကင္းစင္ သည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေအာင္လည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ရာထူးဌာနၲရ မေရြး အားလုံးကိုတန္းတူထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အဓိကက်ေသာ ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားပါက ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ ရန္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အျပန္အလွန္ ႐ိုေသေလးစားမႈရွိရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း။
မ႑ိဳင္သုံးခု၏ အေျခအေနမွန္မ်ားတင္ျပရန္လို
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို သိရွိၿပီး ျပင္ဆင္၊ တည့္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္၍ မ႑ိဳင္သုံးခု၏ အေျခအေနမွန္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတင္ျပၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း မွာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက လႊတ္ေတာ္ေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနမႈ၊ ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြက တရားလႊတ္ေတာ္ေရးရာလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ရန္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑တို႔မွ ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ျဖစ္ရန္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ႀကိဳတင္ မွန္းဆႏိုင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ရန္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
အဆိုပါမူဝါဒမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတစ္ရပ္တည္း လုပ္၍ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရား စီရင္ေရးမ႑ိဳင္သုံးရပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွ မိမိတို႔လိုခ်င္ သည့္ အေရြ႕တစ္ခု၊ မိမိတို႔လိုခ်င္သည့္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း မွ က်ခံသုံးစြဲသည့္ လစာ၊ စရိတ္ေငြႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားၾကရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒြန္တြဲ၍ တာဝန္ယူမႈမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ အခြင့္အေရးကို မွန္ကန္စြာ သုံးစြဲၿပီး တာဝန္ကိုေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ျပည္သႉဘ႑ာကို ခံစားေနၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သႉ တာဝန္မ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾက ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူကို ေလးစားစြာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးၾက ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ယၲရားမျဖစ္ရန္ အထူးလိုအပ္
ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ယႏၱရား မျဖစ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္း မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးေကာင္းမွ အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ လိုက္ပါမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ ဆက္လက္ၿပီး ေခတ္ေနာက္က် က်န္ေနမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အထိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ Corruption Prevention Units (CPU) မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ထိန္းေက်ာင္းရန္ စီမံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မေရြး ဥပေဒႏွင့္ အညီ က္ိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဂတိကင္းစင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း။
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ာကိုနားလည္
ဝန္ထမ္းမ်ား အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား မျဖစ္ေပၚ ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲ၊ အ$က်ပ္အတည္းမ်ားရွိသည္ကို နားလည္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔၏ဒုကၡမ်ားကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ၊ မမွန္မကန္ အခြင့္အေရးမ်ားကို နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈဟု မမွတ္ယူဘဲ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ ဒုကၡေဝဒနာမ်ားကို ကုစားေပးၾက ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ယာယီသက္သာမႈမ်ားထက္ ျပည္သူမ်ား၏ ေရရွည္အနာဂတ္အက်ဳိးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ဝိုင္းဝန္းကူညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ အခမ္းအနား သို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္သည္။