ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္က်င့္သုံးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမိန္႔ေၾကညာစာမ်ားကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္ ညပိုင္းႏွင့္ ဇူလိုင္ ၁ဝ ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။
”ပထမတစ္ခုအေနနဲ႔က ကုမၸဏီ ေတြမွတ္ပုံတင္တဲ့အခါ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္ေၾကးႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္ အေသးစိတ္ပါ။ ဒုတိယအေနနဲ႔က အမ်ား နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကုမၸဏီေတြ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္တဲ့အခါ လုပ္ကိုင္ရမယ့္ အမိန္႔ေၾကညာစာေပါ့။ တတိယအေနနဲ႔ က အသင္းအဖြဲ႕ေတြ ထူေထာင္တဲ့အခါ ဘယ္လိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ အမိန္႔ေၾကညာစာကို ဒီညထုတ္ျပန္ ပါမယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ဇူလိုင္ ၁ဝ ရက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစဥ္သတ္မွတ္ပုံစံ ၁ဝဝ ေက်ာ္ကို အမိန္႔ေၾကညာစာထုတ္ျပန္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ၏ ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးအပါအဝင္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳ လုပ္ငန္းသံုးခု၊ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၅ ခု ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ ဖက္စပ္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳ လုပ္ငန္းတစ္ခုအပါအဝင္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း ၁၉ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ က ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၅ ခုအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သံုးခု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ ကိုးခု၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ မွ တစ္ခု၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ တစ္ခုႏွင့္ ေနျပည္ ေတာ္ေကာင္စီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ တစ္ခုတို႔ျဖင့္ အစည္းအေဝးကာလအတြင္း စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၉ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၃ ဒသမ ၁၂၃ သန္းကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါခြင့္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၉ ခု မွာ စက္မႈက႑မွ ၁၆ ခု၊ လယ္ယာ က႑မွ တစ္ခုႏွင့္ အျခားက႑မွ ႏွစ္ခု တို႔ ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအတြင္း ယခုဇူလိုင္လအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၄၄ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၅ ဒသမ ၆၇၅ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၉၂ ဒသမ ၉ဝ၈ သန္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳ ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄၉ ဒသမ ၁ဝဝျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၄၂ ဒသမ ဝဝ၈ သန္း ျဖစ္ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေနျဖင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းငါးခုကို လည္း ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းတို႔မွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ ႏွစ္ခု၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ တစ္ခု၊ မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ တစ္ခုႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ တစ္ခုတို႔ျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ငါးခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ဝဝ၆ သန္းအပါအဝင္ က်ပ္သန္း ၁၁၆၉၈ ဒသမ ၄၄ဝ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအတည္ျပဳလုပ္ငန္း ငါးခုမွာ ဟိုတယ္က႑တြင္ တစ္ခုႏွင့္ စက္မႈက႑တြင္ ေလးခုတို႔ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအတြင္း ယခုဇူလိုင္လအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း အခု ၅ဝ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၅ ဒသမ ၁၃၂ သန္းအပါအဝင္ က်ပ္ ၇ဝဝ၅၄၄ ဒသမ ၁၂၉ သန္း ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၃၆ ဒသမ ၂၈ဝ အပါအဝင္ က်ပ္ ၇၁ဝ၆၃၅ ဒသမ ၁၂၉ သန္းကို ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ သည္။
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း မ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါင္း ၁ဝ၉၂၂ ခု ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ခြင့္ျပဳၿပီးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္း လုပ္သားအင္အားတိုးျမႇင့္မႈမွာ ၃ဝဝ ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေပါင္း ၃၆၄ ခုကို ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း-ထင္ေပၚဝင္း(ကမာရြတ္) ဓာတ္ပုံ-ထိန္လင္း