ပဋိပကၡမ်ားထံ ဦးတည္သြားေစမည့္ အေရးအသားမ်ား၊ ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းမွားမ်ားကို Facebookက ထိထိေရာက္ေရာက္ စိစစ္ ဖယ္ရွားသြားေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

ႏုိ္င္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ Facebookကို အေျချပဳ၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္လာေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ယခုလို စီစဉ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အေျခစိုက္ လူမႈကြန္ရက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီက ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ မူဝါဒသစ္အရ Facebookက စံသတ္မွတ္ထားသည့္ သတင္းတု၊ သတင္းမွားမ်ား၊ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေလာက္သည့္ ေရးသားမႈမ်ား ရွိလာပါက ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚမွ ခ်က္ခ်င္း ျဖဳတ္ခ်၍ ဖယ္ရွားမည္ ျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာ၊ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယတို႔တြင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးဆန္ဆန္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ Facebookေပၚမွ ေသြးထိုးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္ေနာက္ ယခုလို ၾကပ္မတ္ကိုင္တြယ္မႈမ်ိဳးျဖင့္ တံု႔ျပန္ရန္ စီစဉ္ခဲ့ေၾကာင္း Facebook၏ ထုတ္ကုန္မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ တက္ဆာ လိုင္ယြန္စ္က ရွင္းျပသည္။

Facebookသည္ ဖြံ႕ၿဖ္ိဳးဆဲ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အမုန္းစကား ျဖန္႔ခ်ိသည့္ ၾကားခံ ကိရိယာ တစ္ခုသဖြယ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးခ် ခံေနရျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ၾကပ္မတ္ကိုင္တြယ္မႈ အားနည္းသည့္အတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီ အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေသြးထိုး လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို Facebookက စီမံ အေရးယူပံု ေလ်ာ့နည္းလြန္းခဲ့ျခင္းအေပၚ ကုလသမဂၢႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

သီရီလကၤာတြင္လည္း ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု မြတ္ဆလင္မ်ားၾကား အထင္အျမင္ လြဲမွားေစမည့္ သတင္းတုမ်ား Facebookေပၚမွ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည့္ေနာက္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။

Ref: New York Times

Credit: 7daynews