ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္တံခါးဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ား သည္ တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳး မïိးဟုပင္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္္လ ၂၅ ရက္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ား တည္ၿငိမ္မႈရရွိေအာင္ ႀႀကိဳးပမ္းၿပီး ျပန္လည္လက္ခံေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အားလုံး စီစဥ္ၿပီးခ်ိန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ျမန္မာပိုင္နယ္ေျမတြင္ လူေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္မႈ အေရးကိစၥ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။
ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း နယ္စပ္ၿခံစည္းïိးအၾကား၊ နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္ ၃၄ ႏွင့္ ၃၅ အၾကားတြင္ လူနည္းစုမွသည္ တစ္စတစ္စ မ်ားျပားလာကာ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္အထိ ေနထိုင္ လာျခင္းသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနကို ဖိတ္ေခၚဖန္တီးေနသကဲ့သို႔ပင္။ သို႔အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ညႇိႏႈိင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ကူတူပါေလာင္ေက်းရြာႏွင့္ ဘာလူခါလီေက်းရြာမ်ားမွ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့သည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္သာ က်န္ရွိ ေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါအေရးကိစၥႏွင့္အတူ အေခၚအေဝၚ အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုစရာ ကိစၥတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားကို ၫႊန္းဆိုၾကရာတြင္ မည္သူမွ်မေနရ(No Man’s Land) ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းကို လည္းေကာင္း၊ Zero Line ဟူသည့္ အသုံး အႏႈန္းကိုလည္းေကာင္း သုံးစြဲလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ
အသုံးအႏႈန္း အေရးႀကီးသလားဟုဆိုရလွ်င္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္၊ အဆိုပါနယ္နိမိတ္အတြင္း ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရဟူသည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းသည္ အဓိကက်သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိက်စြာ သုံးႏႈန္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာေရးရာကိစၥမ်ားအတြက္ သံတမန္နည္းအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းေနရသည့္ ယခု အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ပို၍ သတိထားဖြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လြယ္လြယ္ ကူကူ မသုံးသင့္ပါ။
စင္စစ္အားျဖင့္ No Man’s Landဟူေသာ စကားရပ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာမရ၍ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားရွိသည့္ ေနရာမ်ိဳးကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း၏ ဟိုဘက္ဒီဘက္ သေဘာတူသတ္မွတ္ထားသည့္ အကြာအေဝးအတြင္း လူပုဂၢိဳလ္ မ်ား ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း၊ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရွိသည္။ ထိုသို႔ အေဆာက္အအံု မေဆာက္လုပ္ရ ဇုန္ (Non-Construction Zone) သေဘာတူ သတ္မွတ္ ခ်က္သည္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္း သြယ္တန္းမႈအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚ ေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါက နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္း ကို လြယ္လင့္တကူ ျပန္လည္ရွာေဖြႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း၏ ေပ ၁၅ဝ အကြာ အေဝးတြင္ အေဆာက္အအံု မေဆာက္လုပ္ရ သေဘာတူညီခ်က္ကို ထားရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ေပ ၁၅ဝ အကြာ ဇုန္အတြင္း မည္သည့္ အေဆာက္အအုံမွ် ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ထိုအေၾကာင္းကို ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ ျမန္မာ – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရခ်ဳပ္ဆိုသည့္ နယ္ျခား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။
ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာ
ယခု ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း နယ္စပ္ ၿခံစည္းïိးအၾကား၊ နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္ ၃၄ ႏွင့္ ၃၅ အၾကား ေနထိုင္သူမ်ားရွိရာေနရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။No Man’s Land ဟူသည့္ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာမရ၍ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားရွိသည့္ ေနရာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ ”အေဆာက္အအံု မေဆာက္လုပ္ရဇုန္ (Non-Con-struction Zone)}} အား “ No Man’s Land”အျဖစ္ မသုံးစြဲေစလိုပါ။ ဝိဝါဒကြဲျပားမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ အေဆာက္အအုံ မေဆာက္လုပ္ရဇုန္၊ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း အစရွိသျဖင့္ သုံးစြဲေစလိုပါသည္။
ဤေနရာတြင္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္Boundary Line ဟု သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ သုံးႏႈန္းထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ Zero Line ဟုလည္း သုံးၾကသည္။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အပါအဝင္ သေဘာတူညီခ်က္ပါအတိုင္း တူညီမႈရွိေစရန္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကိုBoundary Line ဟုသာ ထည့္သြင္းရန္ သတိခ်ပ္သင့္သည္။
ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚ လာလွ်င္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံဘက္မွ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေစလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ သားတိုင္း၏ ဆႏၵပင္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေရးကိစၥကို ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာကပါ ေသခ်ာေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရသည္ တစ္သားတည္းက် ေနရမည္ျဖစ္သည္ကို အေလးထားေစလိုပါသည္။
သတိထားရမည္
ယခု နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတြင္ ကပ္လ်က္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအၾကား အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ား ပါဝင္ေနႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာလွ်င္ ေနရာက မစြန္႔ခြာဘဲ ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ အစည္းဝင္မ်ားက ညႊန္ၾကားေနေၾကာင္း သတင္းစကားမ်ားက ပို၍သတိထားရွိရမည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ သတင္းမွား၊ သတင္းတုမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေနသည္မွာ လန္႔စရာဟုပင္ ဆိုရမလိုပင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္ အသက္ အၲရာယ္ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေန ရွိသေယာင္၊ စားေသာက္ရန္ ျပတ္လပ္ခက္ခဲ ေနသေယာင္ စသည္ျဖင့္ အမွန္ မဟုတ္ ဖန္တီးထားသည့္ အေျခအေနကို ႏိုင္ငံ တကာက ပုံမွားျမင္လာေအာင္၊ လူ႕အခြင့္အေရးသမားမ်ား လႈပ္ရွားပါဝင္လာေအာင္ ခ်ျပေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သတိျပဳရမည္။
ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ဳိးရလဒ္
သို႔အတြက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရခ်င္း အၿမဲပူးေပါင္းေျဖရွင္း မွသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရခ်င္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံေရး ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖဲြ႕၏ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖက္ ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္Arrangementအႏွင့္အညီ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ရန္ ပုံစံမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကနဦး စတင္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ ၅ဝ၈ ဦးႏွင့္ စိစစ္ၿပီး မူဆလင္ ၇၅ဝ တို႔၏ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံ ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္သို႔ ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစည္းအေဝးအၿပီး ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ARSAအၾကမ္းဖက္ သမား ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ စာရင္းကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနရ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ ဦးစီးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပထမအသုတ္ အျဖစ္ လူဦးေရ ၈ဝဝဝ ေက်ာ္ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္စာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္မွ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပုံစံစာရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေပးပို႔ထားသည့္ ပုံစံအတိုင္း ျဖည့္စြက္ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ပုံစံအတိုင္းဝင္ေအာင္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနရေၾကာင္း သိရပါသည္။
မတ္လ ၂ ရက္ကလည္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိႏႈိင္းကာ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္၌ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္က စတင္သည့္ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ က႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္သည့္ ေန႔မွာပင္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မီဒီယာမ်ား သို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိႏႈိင္းထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုလည္း ဆက္စပ္တင္ျပ လိုပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD) ေကာ္မတီကို လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရခိုင္အေရး ကိစၥ အေျခအေနမွန္မ်ားကို အသိေပးေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ တကာမွ အမွန္အတိုင္း သိရွိနားလည္ေစရန္ သံတမန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းႏွစ္ခု ႏွင့္ ၾကားစခန္းတို႔သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာေစခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္း ျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေမာင္ေတာ ေဒသႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္သတင္းရယူႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ ယေန႔အထိ ရွစ္ႀကိမ္ စီစဥ္ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။
ေမာင္ေတာခïိင္အတြင္း အလြယ္တကူဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္သည့္ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ဘဂၤါလီဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္ ေမယု FM အစီအစဥ္ကိုလည္း တစ္ေန႔ ေျခာက္ႀကိမ္ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေန အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း တစ္ဖက္က ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တစ္ဖက္ကလည္း ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ စိန္ေခၚ မႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အေျခအေနကို နားလည္ေပၚလြင္ေစလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေျပာစကားမ်ားမွအစ ေဝါဟာရ အသုံးအႏႈန္းမ်ားအထိ မမွားေစရန္ ေရြးခ်ယ္သုံးႏႈန္းေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ရခိုင္အေရးတြင္ မိမိႏိုင္ငံဘက္မွ ျခြင္းခ်က္ မရွိ ၿပီးျပည့္စုံကာ ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္တံခါး လုံၿခံဳေစေရးအတြက္ ဖတ္႐ႈမွတ္သား ေလ့လာထားသမွ်ကို ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ။

credit: ေဆာင္းပါးရွင္ – ရွင္မင္း