ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ ၾကည့္တုံ႔ျပန္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ပိတ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာ သီရိဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသက္ခိုင္ဝင္း တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကူးစက္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ဲသငညအ ႏထအနမညေူ ႏလေူကေအငသည လုပ္ငန္းကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၌ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဲသငညအ ႏထအနမညေူ ႏလေူကေအငသည လုပ္ငန္းကို တတိယေျမာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္တုံ႔ျပန္ေရး အမ်ိဳး သားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ပထမဆုံးေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ဝန္ႀကီးဌာန မ်ား၊ ကၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အပါအဝင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံး လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ကၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စီမံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသာထြန္းေက်ာ္က နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ လက္ရွိစီမံခ်က္အား ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ စီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြသုံးစြဲမည့္အေျခအေနမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကၻာ့ကပ္အသြင္ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ ကာကြယ္ တုံ႔ျပန္ေရး၊ One Health Strategic Framework ႏွင့္ Risk Communication စီမံခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲထားသည့္ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒကိုလည္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

credit: myanmaallin