အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၁၉ ရက္ အထိ က်င္းပေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ စာနယ္ဇင္းေန႔ အခမ္းအနားႏွင့္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အစည္း အေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ – ၁ ဦးေအာင္လွထြန္းႏွင့္ ေကာင္စီဝင္ ဦးဟန္ညြန္႔(ဥပေဒ)တို႔ သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ နံနက္ပိုင္း တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ စင္ကာပူ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ ကၻာ့သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီမ်ားအစည္းအေဝးသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအား ကမၻာ့ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့ရာ အစည္းအေဝးက တညီ တညြတ္တည္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ မ်ား သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီအသင္း ဖြဲ႕စည္းပုံမူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က တက္ၾ<ြကစြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအား ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီအသင္းဝင္အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ မီဒီယာေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ သတင္း မီဒီယာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြၾကရာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မိမိ အေတြ႕ အႀကံဳ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Credit: myanmaalin