ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္း တြင္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျမင့္မားစြာျဖင့္ အမ်ဳိးသား ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးကို စတင္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ (၉၇) ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေန႔ျဖစ္သည္။
နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုလိုနီ လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ရာ ျမန္မာျပည္သူတို႔ အေပၚ၌ ႏုိင္ငံေရး ဖိႏိွပ္မႈ၊ စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမ်ား အျပင္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးတို႔၏ အဓြန္႔ရွည္စြာရပ္တည္လာေသာ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေစေသာ၊ အသိပညာ ဆိုင္ရာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ၊ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေစေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရးတစ္ခုလံုးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးအတြက္ တကၠသိုလ္ဟူ၍ မရွိေသးဘဲ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ယုဒႆန္ ေကာလိပ္ဟူ၍သာရွိၿပီး ကိုလ္ကတၱားတကၠသိုလ္က က်င္းပ ေသာ စာေမးပြဲကိုသာ ေျဖဆိုၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ အဂၤလိပ္ အစိုးရက ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
ထိုဥပေဒၾကမ္းအရ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား သင္ယူႏုိင္ခြင့္ နည္းပါးခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ပညာတတ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးမည့္အစား လူနည္းစု တို႔သာ တကၱသိုလ္ဝင္ခြင့္ရေစ၍ အဂၤလိပ္အစိုးရ ကြၽန္ပညာေရး စနစ္ကိုသာ အေလးထားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယုဒႆန္ေကာလိပ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္တို႔ကို ေပါင္းစည္း၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ထူေထာင္လုိက္ေၾကာင္း ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ေၾကညာလုိက္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတို႔က ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၂ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္၊ (၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္) တြင္ တကၠသိုလ္ဥပေဒကို လံုးဝ ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း ေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း အလွည့္ အေျပာင္းျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုသပိတ္ႀကီးကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းသပိတ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အမ်ဳိးသား ေကာလိပ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ဟူ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ စာေပ၊ ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတို႔ ဂုဏ္သိကၡာ ျပန္လည္တက္လာခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ခြန္အား မ်ား ႏိုးၾကားရွင္သန္လာကာ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုး လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္ဆီသုိ႔ အေရာက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖစ္ေပၚလာမႈသည္ အမ်ဳိးသားေန႔၏ အသက္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ထိုစဥ္က ကိုလိုနီကြၽန္ဘဝတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ အရွိန္အဝါ ႀကီးေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေန႔ဟူေသာ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ရက္သတ္မွတ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားေန႔၏ အဓိပၸာယ္ ေပၚလြင္ေစရန္ တကၠသိုလ္ဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ေသာ အဂၤလိပ္ရက္ျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ဟု မသတ္မွတ္ဘဲ ျမန္မာရက္ျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလံုးအတြက္ မေမ့သင့္၊ မေမ့အပ္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ တစ္မ်ဳိးသားလံုး နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္ နိုင္ေရး လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္္ ေန႔လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး အေနျဖင့္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၂ဝ ျပည့္နွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္၊ (ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၈၂ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္) တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ဂ်က္ဆင္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ရာမွ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ရွင္သန္ ေပါက္ဖြားလာခဲ့သည္။ ထုိအမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ပင္ သူ႔ကြၽန္ဘဝမွ ႐ုန္းထြက္နုိင္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဟူသည္ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ဳိးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ စိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ဳိးကို ႀကီးပြားတိုးတက္ေစလိုေသာ၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ၊ ႏုိင္ငံနွင့္လူမ်ဳိးဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ တြင္ ထိုအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား အစဥ္ ကိန္းေအာင္း ေနေစရန္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း အမ်ဳိးသား ေအာင္ပြဲေန႔ကို က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အမ်ဳိးသားေန႔သည္ (၉၇)နွစ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို အျမင့္ဆံုး ျမႇင့္တင္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ျပည့္ဝရန္ လိုအပ္သည္။

ကိုလိုနီေခတ္က အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကို အျပင္း ထန္ဆံုး ေမြးျမဴၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရယူႏုိင္သကဲ့သို႔ မ်က္ေမွာက္ ကာလတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိး တိုးတက္ႀကီးပြားေစလိုေသာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ကိုအျပင္းထန္ဆံုး ေမြးျမဴကာ အျမန္ဆံုး တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းလာသည့္ ယေန႔အခ်ိန္အခါ တြင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ေမြးျမဴၿပီး ႏုိင္ငံ တိုးတက္ေရး အားထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုလိုနီအစိုးရ၏ ပညာေရးစနစ္မွာ ကြၽန္ပညာေရးစနစ္သာ ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယၲရားႀကီး လည္ပတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ စာေရး၊ စာခ်ီ၊ ၿမိဳ႕အုပ္၊ ဝန္ေထာက္မ်ားကို ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္က လိုအပ္သလိုပံုသြင္းၿပီး ေမြးထုတ္ ေပးသည္။ စာေရး၊ စာခ်ီႏွင့္ ေအာက္တန္းအရာရွိေလာက္သာ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ကိုလိုနီပညာေရးကိုပင္ တိုင္းရင္းသားတို႔အား ေဖာေဖာသီသီေပးသည္မဟုတ္။ ပညာတတ္အလုပ္လက္မဲ့ မမ်ားရေလေအာင္ အထက္တန္းပညာကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သင္ၾကားေစေလသည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔ အျမင္ပြင့္လင္း လာမည္ကိုလည္း တတ္ႏုိင္သည့္နည္းျဖင့္ တားဆီးပိတ္ပင္ ထားေလသည္။

မ်ဳိးခ်စ္ေက်ာင္းသားတို႔ ရည္မွန္းေသာ အမ်ဳိးသား ပညာေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား ျမန္မာဘာသာကုိ သင္ၾကား ေရးမ႑ိဳင္အျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ထားေသာ စာအုပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရန္ႏွင့္ ယင္းသို႔ျပန္ဆိုျခင္းကို အားေပးရန္၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ ႀကီးပြားရာ ႀကီးပြားေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳေသာ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရန္ ျမန္မာစာႏွင့္တကြ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အစုစု တို႔ကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္မ်ား တဖြားဖြား ႏိုးၾကား တက္ၾကြလာေစရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ သပိတ္ေမွာက္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းဆရာမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ သူတို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔မႈႏွင့္ အမ်ဳိးကိုခ်စ္ေသာ စိတ္ဓာတ္သည္ အံ့ၾသဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ၁ဝ တန္းေအာင္လွ်င္ ၿမိဳ႕အုပ္ျဖစ္ႏိုင္၍ လခက က်ပ္ ၂ဝဝ ရသည့္ေခတ္၊ စာေမးပြဲ ေအာင္သည္ႏွင့္ အလုပ္တန္း၍ရသည့္အခါျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မွ ဘဲြ႔တစ္ခုခုရသူျဖစ္ပါက သမီးရွင္မ်ားကပင္ ေရႊ၊ ေငြတင္၍ ေတာင္းရသည့္အခါျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အခြင့္ အေရးမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အမ်ဳိးသားေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ထမ္းရြက္ၾကျခင္းမွာ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ေရရွည္အက်ဳိး စီးပြားကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သူတို႔၏ လက္ငင္းအက်ဳိးစီးပြားကို စြန္႔ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ဆရာဘဝမွထြက္၍ အစိုးရအမႈထမ္း၊ အရာထမ္းဝင္လုပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္လွ်င္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းဆရာ ဝင္ေငြထက္ မ်ားစြာ သာလြန္ေအာင္ ရႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားအေရးကို ေရွး႐ႈ၍ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ကာ တစ္သက္လံုး အမ်ဳိးသားေက်ာင္းဆရာဘဝျဖင့္ အ႐ိုးထုတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ယူနီဗာစီတီေကာလိပ္ေက်ာင္း သပိတ္ႀကီး သည္ အိပ္ေမာက်ေနေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားအား သူ႔ကြၽန္ဘဝတြင္ ေနရသည္ထက္ ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္ေကာင္း၏ ဟူေသာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ အမ်ိဳးသားေရးအားမာန္မ်ား ျပန္လည္ႏိုးၾကားတက္ၾ<ြကေစရန္ လႈံံ႔ေဆာ္ေပးခဲ့ရာ ယင္းသပိတ္ႀကီး စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ေန႔ကို ေန႔ထူးေန႔ျမတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳ အပ္သည္မွာ ထင္ရွားလွေပသည္။

ထိုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ေန႔မွစ၍ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ကို ေတာ္လွန္ေအာင္ျမင္ေသာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အမ်ဳိးသားေန႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုး ၿမိဳ႕တိုင္း ရြာတိုင္း၌ လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ အုန္းအုန္းကြၽက္ကြၽက္ တစ္ခဲနက္ တက္ၾကြစြာ ဆင္ယင္က်င္းပခဲ့ၾကေပသည္။
ထိုေန႔ ထိုရက္သို႔ ဆုိက္ေရာက္တိုင္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူတို႔သည္ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ လက္တြဲလ်က္ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္း၊ ကြၽန္စိတ္ ကြၽန္ေမြးမ်ားကို ပယ္၍ သခင္စိတ္ သခင္ေသြးမ်ား ေပၚေပါက္ေအာင္ ေဟာေျပာျခင္း၊ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ အမိႏုိင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သစၥာဓိ႒ာန္ ျပဳျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကေလသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ အမ်ဳိးသားေန႔ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၄ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁ဝ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္) တနလၤာေန႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္မဂၤလာ ပန္းၿခံႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အေနာက္ဘက္မုခ္အနီး ေျမကြက္လပ္တို႔၌ အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး (ေနာင္တြင္ ဆာေမာင္ႀကီး အျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သူ) က အမ်ဳိးသားပညာေရးအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားခဲ့၏။ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြ ေသာ လူငယ္တစ္ဦးကလည္း British Soldier Minus Gun equal to Zero ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္ မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ယင္းေန႔ကို တရားဝင္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း မျပဳခဲ့ ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဖိုးက်ား (အမ်ဳိးသားပညာဝန္)၊ ဦးစိုးဝင္း၊ ဦးထြန္းညိဳ စသည့္ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားက ေက်ာင္းပိတ္ရက္မဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးရွိ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ားအား တက္ၾကြႏိုးၾကားစြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ႀကိဳးပမ္း လႈံ႔ေဆာ္ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အခက္ အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွပင္ ပထမဦးဆံုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ႀကီးကို ေနရာေဒသအသီးသီး၌ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေန႕ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၄ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁ဝ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္) ေန႔မွစတင္၍ ႏွစ္စဥ္ တန္ေဆာင္မုန္း လဆုတ္ ၁ဝ ရက္ေန႔ က်ေရာက္သည့္ အခါတိုင္း၌ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ားက ႏွစ္စဥ္ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရက ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ေနေသာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ အမ်ဳိးသားေရးကိုလည္း ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက တရားဝင္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္ (ျမန္မာႏွစ္ ၁၂၉၆ ခုႏွစ္) တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရအဖြဲ႔၌ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားေန႔ျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္း လဆုတ္ ၁ဝ ရက္ေန႔အား ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးကို ပိတ္ေပးရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏွစ္ ၁၂၉၆ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁ဝ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ဝ ရက္)၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္၍ ေက်ာင္းပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ (ျမန္မာႏွစ္ ၁၂၉၉ ခုႏွစ္) တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ နန္းရင္းဝန္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) ျဖစ္လာခ်ိန္၌ ျမန္မာႏွစ္ ၁၂၉၉ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အမ်ဳိးသားေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ႐ံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေန႕ကို ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ပါဝင္စုေပါင္း က်င္းပဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ (ျမန္မာႏွစ္ ၁၂၉၃ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္) ေသာၾကာေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေန႔၏ စီတန္းလွည့္လည္ပြဲကို ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ေရနံေျမအလုပ္သမားမ်ားပါ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္အတြက္ ညေန ၄ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ ေရွ႕ဆံုးတြင္ မဂၤလာ စည္ေတာ္အဖဲြ႔၊ ေနာက္မွ ဗႏၶဳလဝတ္စံုဝတ္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာျမင္းစီးစစ္ဗိုလ္၊ ယင္း၏ေနာက္မွ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္ ႏွင့္ သိုင္းကိုင္၊ က်ဳိင္းကိုင္မ်ား၊ မွဴးႀကီးမတ္ရာအမႈထမ္းမ်ား၊ ယင္းေနာက္တြင္ ေရနံေခ်ာင္း၏ အမ်ဳိးသားအထက္တန္း ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက အမိျမန္မာျပည္ဝတ္စံု ဆင္ျမန္း၍ ျမန္မာ့ေဒါင္းအလံႀကီးကို ကိုင္ေဆာင္လုိက္ပါပံု၊ ယင္းအမိျမန္မာျပည္၏ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ဗႏၶဳလ ဝတ္စံုျဖင့္ ရဲမက္ႏွစ္ဦးစီ ျခံရံလုိက္ပါပံု၊ ယင္းေနာက္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားက ေၾ<ြကးေၾကာ္ သံမ်ား၊ သံခ်ပ္မ်ား၊ သံၿပိဳင္သီဆို လုိက္ပါခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရနံေျမအလုပ္သမားမ်ားက မီးတုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ခ်ီတက္လိုက္ပါ၍ ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾကသည္။

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔တြင္ ေန႔လယ္ပိုင္း၌ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားအထက္တန္း ေက်ာင္းခန္းမ၌ ျမန္မာတိုင္းရင္းျဖစ္ကိုသာ ဝတ္ဆင္ သင့္သည္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ၏ စကားရည္လုပြဲ အခမ္းအနားကို ဂုဏ္ျပဳက်င္းပခဲ့သည္။
ျမန္မာတိုင္းရင္းျဖစ္ကိုသာ ဝတ္ဆင္သင့္သည္ ဟူေသာ အဆိုကို ေက်ာင္းသား သမဂၢေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းက တင္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္းအဆုိကို ေခ်ပေျပာဆိုေသာ ေက်ာင္းသားက အဆိုရွင္ဘက္မွ လူတစ္စုက တုိင္းရင္းျဖစ္ အဝတ္အထည္မ်ားကို ဝတ္ဆင္သင့္သည္ဟူ၍ ေျပာဆိုျခင္းသည္ အသံေကာင္း ဟစ္ေနမႈ သက္သက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆို တင္သြင္းသြားေသာ ေက်ာင္းသား ကိုေအာင္ဆန္း ကိုယ္တုိင္ သူဝတ္ဆင္ထားေသာ ရွပ္အကႌ်ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ စြပ္က်ယ္ကို ဝတ္ဆင္ထားပါတယ္ ဟူ၍ ေခ်ပေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခါ အဆိုရွင္ ေက်ာင္းသား ကိုေအာင္ဆန္းက မည္သို႔မွ် ျပန္လည္ ေျပာဆိုျခင္းမျပဳဘဲ မိမိထုိင္ ေနေသာ ကုလားထိုင္ထက္၌ ေျခစံုရပ္လ်က္ သူဝတ္ဆင္ထားေသာ ဖ်င္ရွပ္အကႌ်ကို ဦးေခါင္းမွ ဆြဲခြၽတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ၏ နံ႐ိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္း ကိုယ္ခႏၶာအား ႐ႈတည္တည္ျဖင့္ လွည့္ျပသလုိက္သည့္အခါ တက္ေရာက္နားေထာင္ေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ လူထုပရိသတ္ႀကီးက ပြဲက်သြားသည္။ လက္ခုပ္ ၾသဘာတီး အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝကတည္းကပင္ ဤကဲ့သို႔ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသားေန႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၉၆ ႏွစ္က ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ ညီညြတ္စုစည္းေသာ အမ်ဳိးသားေရး စြမ္းပကားျဖင့္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ရန္ကုန္ ယူနီဗာစီတီ အက္ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ေအာင္ပြဲေန႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ (၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားပညာရည္ျမင့္မားေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ဟူသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက အမ်ဳိးသားေရးအားမာန္ အျပည့္အဝ စုိက္ထုတ္၍ က်င္းပသြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပ လုိက္ရေပသည္။ ။

Credit: ေဒါက္တာ ေအာင္သန္းဝင္း (အေရွ႕တိုင္းပညာ)