၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမွု မူဝါဒသစ္ ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းနဲ႔သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

မူဝါဒသစ္ တြင္ အဓိကေျပာင္းလဲသြားသည့္အခ်က္မွာ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္ မ်ားကိုသာ တင္သြင့္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ဌါန၊ ပုဂၢလိက၊ တစ္ဦးခ်င္း စေသာ မည္သည့္တင္သြင့္မွုမ်ိဳး၊ မည္သည့္ ကားအမ်ိဳးအစားမဆို တင္သြင္းရာတြင္ ဘယ္ေမာင္း တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

မူဝါဒသစ္တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း ကားတင္သြင္းခြင့္ မွာ လူစီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာ္ဒယ္( ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈) အတြင္း ဘယ္ေမာင္း။ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားကို ေမာ္ဒယ္ (၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈) အတြင္း ဘယ္ေမာင္း ။ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ားကို (၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈) အတြင္း ဘယ္ေမာင္းမ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယာဥ္အို ယာဥ္ေဟာင္း အတြက္ အသစ္တင္သြင္းခြင့္မွာ (လူစီးယာဥ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္) မ်ား အားလုံး ေမာ္ဒ္ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ အတြင္းထုတ္လုပ္ေသာ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမွု ဥပေဒအရ ေမာ္ဒယ္အသစ္ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ကားအသစ္မ်ားျဖစ္လာသည့္အတြက္ ကားေစ်းအလိုက္ အခြန္ႏွုန္းျမင့္သြားသည့္အတြက္ ကား ဝယ္စီးသူမ်ားအေနနဲ႔ အနည္းဆုံး သိန္း ၂၅၀၊ ၃၀၀ ေလာက္မွသာ ဝယ္ယူနိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မူဝါဒ အသစ္ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း ကားတင္သြင္းသူမ်ားအေနနဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွဏ္ ဇနိနဝါရီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ညာေမာင္း တစ္ပတ္ရစ္ ကား တင္သြင္းမွု အစီစဥ္နိဂုံးခ်ဳပ္သြားခဲ့ၿပီး ဒူဘိုင္း၊ တ႐ုပ္၊ ထိုင္း နဲ႔ ကိုးရီးယားနိုင္ငံထုတ္ တစ္ပတ္ရစ္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ဘယ္ေမာင္း ကားမ်ားကို ပိုမိုတင္သြင္းလာနိုင္ေၾကာင္း ကားအေရာင္းဝယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ဦးမင္းမင္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း 7DayDail သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။