(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးႏွင့္ (၇၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာေကာ္မတီအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္မွ ၂ဝ ရက္အထိ က်င္းပလ်က္ ရွိရာ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပသည့္ရက္သတၱပတ္ကို အာဆီယံသိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ရက္သတၱပတ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္မွ ၂ဝ ရက္အထိ အာဆီယံသိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ျပပြဲကိုလည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္မွ ၂ဝ ရက္အထိ အာဆီယံသိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ညီလာခံကို လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ အာဆီယံသိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကိုလည္းေကာင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။