ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္ၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ဘက္ ငါးမိုင္အကြာတြင္တည္ရွိသည့္ သေရေခတၱရာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ပ်ဴေခတ္ အေထာက္ အထားမ်ားစြာကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ထင္ရွားေသာ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ကာ ယူနက္စ္ကိုအဖြဲ႕၏ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ေဒသတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ သေရေခတၱရာကို ၁၉၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးတူးေဖာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာ တူး ေဖာ္သုေသသနျပဳမႈမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကကာ ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ရုပ္၀တၳဳမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈအေထာက္အထားမ်ားအနက္ ေရွးေဟာင္းဒဂၤါးမ်ားကို ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းသုံးၿမိဳ႕အျပင္ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လယ္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း(မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္း) ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ဒဂၤါးမ်ားသည္ တံဆိပ္ ခပ္ႏွိပ္ထား သည့္ ေငြျပားအ၀ိုင္းေလး မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ပုံသ႑ာန္မ်ားက တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆင္တူယိုးမွား ျဖစ္ၾကသည္။ဒဂၤါးအမ်ားစုကို ထင္ရွား ေသာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သေရေခတၱရာ၊ ဗိႆႏိုးႏွင့္ ဟန္လင္းမွ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ယင္းတို႕ကို ပ်ဴ ဒဂၤါး မ်ားဟု ေယဘုယ် အားျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ၿမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းေတြ႕ ရွိခဲ့သည့္ပ်ဴဒဂၤါးမ်ားတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ိဳကၠသာ ရြာမွ ရရွိခဲ့ သည့္ ဒဂၤါးမ်ား သည္ အေရအတြက္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပသည္။

ပ်ဴဒဂၤါးမ်ားသည္ ေငြျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဒဂၤါးမ်ားသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွဴး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ အရြယ္စုံ ဒဂၤါး ၃၆ ျပားသည္ သီရိ၀စၦ အမွတ္ လကၡဏာပါရွိသည့္ ပ်ဴေခတ္လက္ရာ ေရြဒဂၤါးမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ အေဖ်ာက္ေက်းရြာမွ ဆရာေတာ္ ဦးေတဇ၀ႏၱသိဒၶိသည္ ေရွးေဟာင္းဘုရားျပဳျပင္ရာမွ ေရႊဒဂၤါးမ်ားႏွင့္ အတူ ေငြဒဂၤါးအႀကီး ၁၀ ျပား၊အလတ္ တစ္ျပားႏွင့္ အေသး ၂၈၈ ျပားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ အပ္ႏွံခဲ့သည္။

သေရေခတၱရာ ပ်ဴဒဂၤါးမ်ား သေရေခတၱရာကို တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ပ်ဴဗိႆႏိုးႏွင့္ ရခိုင္ ဓည၀တီ၊ ပ်ဴဟန္လင္းႏွင့္ ရခိုင္ေ၀သာလီတို႕သည္ ေခတ္ ၿပိဳင္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ပ်ဴၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ကူးလူးဆက္ဆံမ်ားရွိခဲ့ဟန္ရွိကာ ပ်ဴဒဂၤါး ႏွစ္ခ်ပ္ကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကုပ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရွးေဟာင္းဒဂၤါးမ်ား စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သေရေခတၱရာေဒသအတြင္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ ဒဂၤါးမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ပုံစံကြဲျပားေနၾကကာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလးမ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။
သေရေခတၱရာ ဒဂၤါး ပထမ တစ္မ်ိဳး၏ မ်က္ႏွာတြင္ အတြင္း၌ ေထာင္လိုက္ ေဇာက္ထိုးအေနအထားျဖစ္ေနသည့္ ခရုသင္းပုံ တစ္ခု ပါရွိသည့္ သီရီ၀စၦ ကိုျမင္ေတြ႕ရသည္။ သီရိ၀စၦ၏ ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္ ဗိႏၵဳေျပာက္တစ္ခုစီပါရွိသည္။ ဒဂၤါး၏ ေက်ာဘက္တြင္ ဘဒၵပီဌ ႏွင့္ ဗိႏၵဳေျပာက္မ်ားပါရွိၿပီး ယင္းဒဂၤါးမ်ားကို ၁၉၂၆ -၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ သေရေခတၱရာ ခင္ဘကုန္းမွ တူးေဖာ္ ရရွိခဲ့သည္။

သေရေခတၱရာဒဂၤါး ဒုတိယတစ္မ်ိဳး၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အတြင္း၌ ေစတီလုံးတစ္ဆူပါရွိသည့္ သီရိ၀စၦပုံပါရွိသည္။ယင္းေစတီ လုံးကို အေပၚေအာက္ဆင့္ေနသည့္ ဗိႏၵဳေျပာက္ေလးခုစီက ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္ ရံထားသည္။ဒဂၤါးျပား၏ အေပၚပိုင္းယာဘက္တြင္ ေန ပုံႏွင့္ ၀ဲဘက္တြင္ လပုံ၊ ဒဂၤါးျပားယာဘက္ အလယ္တြင္ခရုသင္းႏွင့္ ၀ဲဘက္အလယ္တြင္၀ရဇိန္လက္နက္တို႕ပါရွိၿပီး ဒဂၤါးျပား ေအာက္ ပိုင္းတြင္ လိႈင္းတြန္႕သုံးခုပါရွိသည္။ဒဂၤါးျပား၏ ေက်ာဘက္အနားပတ္လည္ကို ဗိႏၵဳေျပာက္ မ်ားစီထားကာ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ ဘဒၵပီဌ ပုံကို ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ယင္းဒဂၤါးမ်ားကို ၁၉၁၁-၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သေရေခတၱရာ၊ေဘာေဘာႀကီးေစတီအနီးမွ တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည္။

တတိယအမ်ိဳးအစားဒဂၤါးသည္ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားဒဂၤါးႏွင့္ ဆင္တူသေယာင္ရွိေသာ္လည္း သီရီ၀စၦအတြင္း၌ ေစတီလုံး မပါရွိဘဲ အေပၚေအာက္ဆင့္ေနသည့္ ဗိႏၵဳေျပာက္ သုံးလုံးတန္း သုံးခုကို ေတြ႕ရွိရသည္။ဒဂၤါး၏ ေက်ာဘက္တြင္ ဗိႏၵဳေျပာက္ အနား ပတ္လည္အတြင္း၌ ဘဒၵပီဌကို ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္ထားသည္။ယင္းဒဂၤါးမ်ားကို ခင္ဘကုန္းအပါအ၀င္ သေရေခတၱရာ နယ္ေျမမွ အမ်ားအျပားရရွိခဲ့ရာ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သေရေခတၱရာနယ္ေျမအတြင္း ေမွာ္ဇာ အေနာက္ဘက္မွ ဒဂၤါး ၇၁ ျပား၊ ငါးခူ အိုင္ရြာအနီး မွ ဒဂၤါး ၁၁၂ ျပားရရွိခဲ့သည့္ အနက္ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တတိယအမ်ိဳးအစား ဒဂၤါးမ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။

စတုတၳ အမ်ိဳးအစား ဒဂၤါးမ်ား၏ မ်က္ႏွာစာေပၚရွိ္ သိရီ၀စၦ၏ အထက္၀ဲယာတြင္ ေနႏွင့္ လပုံရွိသည္။ ေဘး၀ဲယာတြင္ စၾကာ ပုံႏွင့္ ဘဒၵပီဌပါရွိၿပီး ေအာက္ပိုင္းတြင္ ဗိႏၵဳေျပာက္သုံးလုံး ႏွင့္ အထက္တြင္ ဗိႏၵဳေျပာက္တစ္လုံးကို ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္ထားသည္။ ေက်ာဘက္တြင္ ဗိႏၵဳေျပာက္ပတ္လည္ အနားအတြင္း တက္ေန၀န္းပုံပါရွိကာ ျဖာထြက္ေနသည့္ ေရာင္ျခည္တန္းတစ္ခုစီ အၾကား၌ ဗိႏၵဳေျပာက္ တစ္ခုစီထည့္သြင္းထားသည္။ ယင္းဒဂါၤးတစ္ျပားကို သေရေခတၱရာ ခင္ဘကုန္းမွ ရရွိခဲ့ၿပီး ဟန္လင္းတြင္ အမ်ား အျပား ေတြ႕ ရွိခဲ့ရ သျဖင့္ ဟန္လင္းဒဂၤါးဟု လူသိမ်ား ခဲ့သည္။

သေရေခတၱရာမွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ပ်ဴ ဒဂၤါးမ်ား၏ ေက်ာဘက္တြင္ပါရွိေသာ ဘဒၵပီဌ လကၡဏာမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မတူညီၾကေခ်။ပထမပုံစံ ဒဂၤါးတြင္ပါရွိသည့္ ဘဒၵပီဌသည္ ေသးငယ္ေသာ စက္၀ိုင္းတစ္ခုကို အလယ္တြင္ထား၍ ႏွစ္ထပ္သုံးေထာင့္ ခၽြန္းႏွစ္ခုကို စက္၀ိုင္း၏ အေပၚႏွင့္ ေအာက္တြင္ ထိပ္တိုက္ ထားသည္။ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားဒဂၤါးတြင္ အလယ္ရွိ စက္၀န္းကို ႏွစ္ ထပ္ပြင့္ဖတ္ပုံ သဏၭာန္ မ်ားျဖင့္ ဆက္ထားသည္။ အေပၚ ပိုင္းရွိ သုံးေထာင့္ခြ်န္းကို ေအာက္ပိုင္းရွိ ျဖန္႕ထားေသာ ယပ္ေတာင္တစ္ခု ႏွင့္ ထိပ္ခ်င္း ဆိုင္ထားသည့္ ပုသဏၭာန္ကို ျမင္ၾကရသည္။

တတိယ အမ်ိဳးအစား ဒဂၤါးတြင္ ဒဂၤါးအလယ္ ရွိ စက္၀ိုင္းကို သုံးေထာင့္ခၽြန္းႏွစ္ခုက ထိပ္တိုက္ထားကာ ယင္းသုံး ေထာင့္ ခၽြန္းႏွစ္ခု၏ အနားမ်ားသည္ ေျဖာင့္တန္းမေနဘဲ အနည္းငယ္ ေကြးညြတ္ ေနၾကသည္။ ဘဒၵပီဌ၏ ေအာက္တြင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား ထည့္သြင္းထားရာတြင္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု တူညီမႈမရွိေခ်။ပထမအမ်ိဳးအစား ဒဂၤါး၏ ေအာက္ေျခမ်ဥ္းႏွစ္ခုသည္ ေျဖာင့္တန္းေနေသာ္လည္း ဒုတိယ အမ်ိဳးအစား ဒဂၤါးတြင္ ပါရွိသည့္ မ်ဥ္းတို အထူ ငါးေၾကာင္းသည္ ေကြး ေနၾက ကာ စက္၀ိုင္းျခမ္းပုံ ျပဳလုပ္ထားသည္။ တတိယ အမ်ိဳးအစား ဒဂၤါး၏ မ်ဥ္းမ်ားသည္လည္း အနည္းငယ္ညြတ္ ေန ၾကေပသည္။ စတုတၳ အမ်ိဳးအစားတြင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားမပါရွိေခ်။
သေရေခတၱရာ ပ်ဴဒဂၤါးမ်ားအားလုံး၏ ေက်ာဘက္ကို ဒဂၤါး၏ အနားပတ္လည္ကို ဗိႏၵဳေျပာက္မ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းသတ္ထား ၿပီး စတုတၳ ဒဂၤါးသည္ ဗိႏၵဳေျပာက္ ႏွစ္ထပ္ပုံျဖစ္ေနသည္။
ဒဂၤါးမ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား သေရေခတၱရာ မွေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ပထမအမ်ိဳးအစားဒဂၤါးတြင္ သီရိ၀စၦအတြင္း၌ ခရုသင္းကို ေဇာက္ထိုးထည့္သြင္းထားျခင္း သည္ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ယင္းဒဂၤါးကို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေ၀သာလီတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ခရုသင္းပုံပါ ရွိသည့္ ဒဂၤါးမ်ားအနက္ အေစာဆုံးလက္ရာ ပ်ဴဒဂၤါးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ၾကသည္။

ခရုသင္း၏အၿမီးသည္ လက္၀ဲဘက္သို႕ ေကြးေနကာ လူတစ္ဦး လက္မ ေကြးထားပုံႏွင့္ တူညီေနသည္။ ဒဂၤါးထိပ္တြင္ ပါရွိ သည့္ ဥကင္သည္ အေပၚသို႕ ခၽြန္တက္ေနကာ ခရုသင္း၏ ၀ဲယာ ႏွစ္ဖက္ရွိ ပုံသည္ နဂါး ပါးပ်ဥ္းျဖန္႕ထားသည့္ အသြင္ျဖစ္သည္။ ပါးပ်ဥ္းေအာက္ေျခ တစ္ဖက္စီတြင္ပါရွိသည့္ အလုံးေျပာက္ႏွစ္ခုသည္ ေနႏွင့္ လကို ရည္ညႊန္းထည့္သြင္းထားျခင္းဟု ယူဆၾကသည္။ ဒဂၤါး၏ေက်ာဘက္တြင္ ဗိႏၵဳေျပာက္ ၄၅ လုံး ပါရွိၿပီး ဘဒၵပီဌ၏ သိမ္ေနသည့္ ခါးေနရာကို ဖဲႀကိဳးျဖင့္ စည္းထားဟန္ရွိကာ ေဘးႏွစ္ဘက္ရွိပုံကို အခ်ိဳ႕ကေၿမြ ပါးပ်ဥ္းျဖန္႕ထားသည္ဟု ယူဆၾကသကဲ့သို႕ အခ်ိဳ႕က ဖဲျပားလြင့္ေနပုံဟု ယူဆၾကသည္။ဘဒၵပီဌ အေပၚတြင္ရွိသည့္ ဗိႏၵဳေျပာက္ငါးခုသည္ ဤဘဒၵကမၻာတြင္ ပြင့္ေတာ္မူမည့္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ငါးဆူကို ရည္ရြယ္ခဲ့သေလာဟု စဥ္းစား ႏိုင္ၾကေပသည္။

ဒုတိယ အမ်ိဳးအစား ဒဂၤါးတြင္ ပါရွိသည့္ သီရိ၀စၦပုံသည္ ပထမ ဒဂၤါးထက္ပိုမိုျပည့္စုံသည္။သီရိ၀စၦထိပ္ရွိ ဥကင္၀ဲဘက္တြင္ လကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ရိုးရိုးစက္၀ိုင္းတစ္ခုကိုသာ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ယာဘက္ရွိ ေနပုံကို ေဖာ္ညႊန္းရာတြင္ ေရာင္ျခည္ တန္း မ်ားျဖာထြက္ေနဟန္ ပုံေဖာ္ထားသည္။ သီရိ၀စၦ အလယ္ရွိ ေစတီလုံးသည္ သေရေခတၱရာရွိ ေဘာေဘာႀကီးေစတီႏွင့္ ပုံသဏၭာန္တူညီေနကာ ဒဂၤါး၏ ယာဘက္ တြင္ ပါရွိသည့္ခရုသင္းပုံကိုလည္း ေဇာက္ထိုးျပဳလုပ္ထားသည္။ေအာက္ေျခရွိ မ်ဥ္းေကြးသုံးေခ်ာင္းအနက္ ေအာက္ဆုံးမ်ဥ္းသည္ လိႈင္းထေနသည့္ပုံျဖစ္သည္။ ဒဂၤါးျပား၏ ေက်ာဘက္အနား ပတ္လည္ကို စက္၀ိုင္းမ်ဥ္း ႏွစ္ထပ္ျဖင့္ အနားသတ္ထားၿပီးမ်ဥ္းႏွစ္ထပ္ၾကားတြင္ ဗိႏၵဳ ေျပာက္ မ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။ယင္းဒဂၤါး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ဘဒၵပီဌ၏ အေပၚတြင္ ဗိႏၵဳေျပာက္ငါးခုကို တန္းလ်က္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ဗိႏၵဳေျပာက္မ်ားသည္ အရြယ္မတူညီႀကဘဲ အလယ္မွ အေျပာက္သည္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ဘဒၵပီဌ၏ ေအာက္တြင္ တုံးတို ငါးခုကို ဒဂၤါး အနားအတိုင္း ေကြးလ်က္ တန္းစီထားရာ လျခမ္းပက္လက္ပုံႏွင့္ တူေနသည္။

သေရေခတၱရာ ပ်ဴဒဂၤါးမ်ားတြင္ တတိယအမ်ိဳးအစားဒဂၤါးမ်ားကို အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိရသည္။ဒဂၤါး၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာသည္ သီရိ၀စၦ အတြင္း ထည့္သြင္းထားသည့္ အရာမွလြဲ၍ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အားလုံးနီးပါးတူညီသည္။ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားတြင္ သီရိ၀စၦ အတြင္း ၌ ေစတီလုံးတစ္ဆူပုံကို ထည့္သြင္းထားၿပီး တတိယ အမ်ိဳးအစားတြင္ ဗိႏၵဳ သုံးလုံးဆင့္ သုံးတန္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ေစတီေတာ္ေနရာတြင္ အလုံးကိုးလုံးကို ထည့္သြင္းထားရာ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးကို ရည္ညႊန္းသေလာဟု ေတြးဆဖြယ္ရွိေပသည္။
ယင္းဒဂၤါး၏ ေက်ာဘက္တြင္ ဗိႏၵဳေျပာက္ အလုံး ၅၀ ပါရွိသည္။ဘဒၵပီဌ၏ အေပၚတြင္ မီးညြန္႕တက္ေနသည့္ ဆီမီးခြက္ငါးခု ပုံကို ျမင္ၾကရၿပီး မည္သည့္ အဓိပၸာယ္ဆိုသည္ကို မခန္႕မွန္းႏိုင္ၾကပါေခ်။ေအာက္ေျခမ်ဥ္းႏွစ္ေၾကာင္းသည္ ေအာက္ဘက္သို႕ အနည္း ငယ္စီေကြးေနၾကသည္။

သေရေခတၱရာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ဒဂၤါးမ်ားအနက္ စတုတၳအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ ဒဂၤါးမ်ားကို ဟန္လင္းတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ ရွိရသည္။ယင္းဒဂၤါး၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာရွိ သီရိ၀စၦ အတြင္း၌ အစက္အေျပာက္ သုံးခုပါရွိကာ ယင္းအစက္သုံးခု၊ ဥကင္ထိပ္တြင္ရွိ သည့္ အစက္ႏွင့္ေအာက္ဆုံးတြင္ရွိသည့္ အစက္တို႕သည္ ေထာင္လိုက္အခ်ိဳးညီစြာ ငါးလုံး တစ္တန္းတည္းတည္ရွိ ေနၾကသည္။ ယင္း ဒဂၤါးေပၚမွ သီရိ၀စၦပုံသည္ အျခားဒဂၤါးမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ သီရိ၀စၦပုံမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲေနသည္။ ဒဂၤါး၏ေက်ာဘက္တြင္ စက္၀ိုင္းႏွစ္ထပ္အၾကား၌ ဗိႏၵဳေျပာက္ ၄၈ လုံးပါရွိၿပီး ေနေရာင္ျခည္တန္း ၁၄ တန္းၾကား တြင္ ဗိႏၵဳ ေျပာက္ ၁၄ လုံးထည့္သြင္းထားသည္။

သိရီ၀စႇၦွ ႏွင့္ ဘဒၵပီဌပ်ဴဒဂၤါးမ်ားကို မ်က္ႏွာဘက္ရွိ သိရီ၀စၦ၊ ေက်ာဘက္ရွိ ဘဒၵပီဌ သို႕မဟုတ္ တက္ေန၀န္းပုံ အမွတ္အသားမ်ားကို အျခခံလ်က္ အမ်ိဳးအစား မ်ားခြဲျခားထားရာ သေရေခတၱရာတြင္ ဒဂၤါး ေလးမ်ိဳး၊ဟန္လင္းတြင္ ဒဂၤါးသုံးမ်ိဳးႏွင့္ ဗိႆႏိုးတြင္ ဒဂၤါး ႏွစ္မ်ိဳးေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း ဆရာႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္က သုံးသပ္ေရးသားခဲ့သည္။
သီရိ၀စၦ၏ ေရွ႕ေျပး အမွတ္လကၡဏာမ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ဆန္ခ်ီေစတီ တုရိုဏ္တိုင္မ်ား၊ မိဂဒါ၀ုန္မွ ေက်ာက္ဆစ္လက္ ရာမ်ား၊ အမရ၀တီေစတီရွိ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာႏွင့္ ဂ်ိန္းဘာသာ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။သီရိ၀စၦ ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရ သည္ သကၠတဘာသာ စကားလုံး ၿဂီ၀တၱမွ ဆင္းသက္လာၿပီး ျမတ္ႏို္းဖြယ္ သီရိနတ္သမီးဟု အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ဗိႆႏိုး နတ္မင္းက ႀကင္ယာေတာ္ လက္ခ်္မီး နတ္သမီးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလွသျဖင့္ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ဆြဲထားသည့္ တံဆိပ္ဟု ဆိုၾကသည္။

သီရိ၀စၦနတ္သမီးပုံသည္ ေျခႏွစ္ဖက္ကို ေကြး၍လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေျမွာက္ကာ ေၾကာ့ေၾကာ့ေမာ့ေမာ့ ထိုင္ေနသည့္ဟန္ျဖစ္ ကာ သီရီ၀စၦသည္ က်က္သေရမဂၤလာခေညာင္းေသာ၊ သန္႕ရွင္းေသာ အဓိပၸာယ္ကို ေဆာင္သည့္ အမွတ္လကၡဏာ ယူဆၾကသည္။ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာ ၁၀၈ ကြက္တြင္ပါရွိသည့္ အိမ္မြန္ ဟုေခၚဆိုသည့္ မြန္ျမတ္ေသာေနရာသည္ သီရိ၀စၦ အမွတ္လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။

ဘဒၵပီဌသည္လည္း ဗုဒၶ၏ စက္လကၡဏာ ၁၀၈ ကြက္တြင္ ပါရွိကာ ပလႅင္ႏွင့္ ဆင္သည့္ သဏၭာန္ရွိသည္။ ေဒါက္တာ မစ္ ခ်င္နာ (Dr.M Michiner) က ဘဒၵပီဌကို ဟိႏၵဴ ဘုန္းႀကီးမ်ား ဓမၼရြတ္ဆိုရာတြင္ တီးေသာဗုံဟု ဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ဘဒၵပီဌသည္ သီ၀ နတ္ မင္းႀကီး၏ အေဆာင္အေယာင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပလုတ္တုတ္ႏွင့္ဆင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရွးေဟာင္းဒဂၤါးမ်ားစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သေရေခတၱရာမွ ေတြ႕ရွိရသည့္ ဒဂၤါးမ်ားအပါအ၀င္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္းဒဂၤါးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ကို ခပ္ႏွိပ္ထားျခင္းမရွိသကဲ့သို႕ ကမၺည္းစာ တစ္ခုခုကို ထည့္သြင္း ထားျခင္းလည္းမရွိပါေခ်။ေရွးေဟာင္းဒဂၤါးမ်ားကို ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာင္အေယာင္အျဖစ္ သုံးစြဲခဲ့သည္ သို႕ မဟုတ္ ေငြေၾကး အျဖစ္သုံးစြဲခဲ့သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အခိုင္ အမာ မသိရွိၾကေသးပါေခ်။ ပ်ဴေခတ္ကာလတြင္ ဒဂၤါးမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ္လည္း ပ်ဴေခတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထြန္းကားခဲ့သည့္ ပုဂံေခတ္တြင္ ဒဂၤါးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို မေတြ႕ရွိရဘဲ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၂ ခုႏွစ္ တြင္ က်ားတံဆိပ္ဒဂၤါးႏွင့္ ငါးတံဆိပ္ ဒဂၤါးမ်ားကိုသြန္းလုပ္ခဲ့သည္။

သေရေခတၱရာ ဒဂၤါးမ်ားအပါအ၀င္ ပ်ဴေခတ္ဒဂၤါးမ်ားသည္ ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းဆိုင္ရာ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထား မ်ားျဖစ္ၾကရာ ဒဂၤါးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေနာက္ခံ သမိုင္းအျပည့္အစုံကို သုေတသီမ်ားက ဆက္လက္ သုေတသသန ျပဳ ေဖာ္ ထုတ္ၾကရမည္သာျဖစ္ပါေပသည္။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ကိုးကား
ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဒီပလိုမာ သင္တန္းပို႕ခ်ခ်က္မ်ား(ေဒါက္တာေက်ာ္၀င္း)
ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား(ဦးေအာင္ေသာ္ႏွင့္ ငါး ဦး)
ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ သုေတသန(ဦးျမင့္ေအာင္)
ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းဒဂၤါးမ်ား(ထြန္းေရႊခိုင္၊မဟာ၀ိဇၨာ)