ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ Investment Compe-titiveness Forum တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု (The World Bank Group)က ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား ‘Star Reformers Award” ကို ခ်ီးျမႇင့္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက လက္ခံရယူခဲ့သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က”How to operationalize the Investment Reformers Network” ေဆြးေႏြးမႈစကားဝိုင္းတြင္Panelist အျဖစ္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ အစီအစဥ္ကို လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ Star Reformers Award ကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုစီးဝင္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လြယ္ကူရွင္းလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ နည္းပညာ မ်ား၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းရရွိေစျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳရ ေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုမွ Star Reformers Award, Strong Reformers Award ႏွင့္ Aspiring Reformers Award စသည့္ ဆုအမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိး ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး Star Reformers Award သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ာကို အသိသာအထင္ရွားဆံုး ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္သည့္ အျမင့္ဆံုးဆု အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ယခု ၂ဝ၁၇ ႏွစ္တြင္ Star Reformers Award ကို ျမန္မာႏို’င္ငံႏွင့္ အီသီယိုပီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : myanmaalin