ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အေဆာက္အအံု၊ လမ္း တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ဒါကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအေၾကာင္းကို လူမႈကြန္ရက္ မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆို ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိေတြ႕ႀကံဳလႈပ္ရွားခဲ့ရေသာ ဘဝ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကာလမ်ားအတြင္းမွ ယခုဘာသာရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္း အရာအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုပါသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ေဆး ရာတြင္ စံခ်ိန္စံòန္းႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္မႈရွိ၊ မရွိကို အဓိကထား၍ စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အႀကီးဆံုးႏွင့္ အားအထားရဆံုး ဌာနႀကီး ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံ၊ ႀကီးၾကပ္၊ ေဆာက္လုပ္၊ စစ္ေဆးစသျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းဌာနႀကီးတြင္ ယခင္က ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတစ္ခုပင္ ရွိခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရပါသည္။
ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာန (PWD)ေခတ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (ဆလက) ေခတ္၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (ပဆင)ေခတ္စသည္ျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ခိုင္မာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လက္စြဲစာအုပ္၊ လုပ္ငန္းအေျခခံစံႏႈန္းမ်ား(Yellow Book)စသည့္ ကိုးကားျပဳႏိုင္ေသာ Document မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိခဲ့ပါသည္။
တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္မ်ားတြင္ အစိုးရမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသို႔ လက္လႊဲေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည့္ Market Economic System ကို စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့ရာ ယင္းေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစ ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု နည္းလမ္းမ်ား ကိုလည္း ပဆင အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရေပသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လမ္း၊ တံတားဆိုင္ရာ Pro- ject မ်ား၊ စီမံကိန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ စက္႐ံု/အလုပ္႐ံု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ အမ်ားစုကို တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ယခင္က ေဆာက္လုပ္ေရးKey Player ျဖစ္ခဲ့ ေသာ ပဆငသည္ လမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ တံတားလုပ္ ငန္းမ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ရေသာ အစိုးရ ပိုင္ Enterprise တစ္ခု ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း လမ္းလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕တြင္ B.O.T.ႊ စနစ္ ကို က်င့္သံုးမႈရွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ ”ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသနည္း”ဟူေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာပါသည္။ စာေရးသူသိမီလိုက္ သမွ် တင္ျပရလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ေခၚယူသည့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆိုင္ရာဌာန၏ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ကို ညိႇႏႈိင္း၍ စီမံကိန္း၏Design ႏွင့္ Drawing မ်ား၊ Estimate မ်ား၊ စီမံကိန္းတန္ဖိုးတြက္ခ်က္ မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တစ္ ဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ (တည္/ေကာ္)သို႔ တင္သြင္းလ်က္ ပထမအဆင့္စိစစ္ျခင္းခံရပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလံျပဘုရားလမ္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန႐ံုးႀကီးတြင္ ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန အသီးသီးက မိမိတို႔ဌာနကေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သြားေရာက္တင္ျပ စစ္ေဆးမႈ ခံယူၾကရသည္ကို ေကာင္းစြာမွတ္မိေနပါသည္။ (တည္/ေကာ္)မွ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပး ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ စီမံကိန္းကုန္က်ေငြသည္ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ အတည္ျဖစ္တာမ်ားပါသည္။ (တည္/ေကာ္)မွသတ္မွတ္ထားေသာ မူေဘာင္ အရ ေဆာင္ ရြက္မွသာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွလည္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ပထမဆံုးအဆင့္အျဖစ္ စစ္ေဆး ခံၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ အတည္ျဖစ္ လွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္မ်ား စတင္ေဆာင္ ရြက္ၾကရသည္။ လုပ္ငန္းစသည္ဆိုသည္ႏွင့္ (QC)ေခၚ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ စစ္ေဆးေရးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဌာနအမ်ားစုမွာ ယင္း လုပ္ငန္းကို ခ်က္ခ်င္းမစတင္ႏိုင္ၾကဘဲ လုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္အရွိန္အဟုန္ရသည့္ အခါက်မွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္က မ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဌာနအမ်ားစုအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္၊ ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ စစ္ေဆးျခင္းအမႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာပင္တိုင္ဌာနမွတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေခါင္းေဆာင္၍ အျခားပညာရွင္ဌာနမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ Conflict of Interest (COI)ကင္းရွင္းသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအျဖစ္ထားရွိကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ကာလအေတာ္ၾကာခဲ့ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ သမိုင္းစဥ္ကာလ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့သည္မွာ မျငင္းဆိုႏိုင္ပါ။ အဖြဲ႕မ်ားမွာ ဗဟိုမွသည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအထိ၊ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး Ethic ကို ေစာင့္ထိန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ အဖြဲ႕မ်ား လည္း မ်ားစြာရွိခဲ့သလို အဂတိတရားေလးပါး မကင္းသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခဲ့သည့္ အဓိက ဆိုလိုရင္းမွာ(COI) ေခၚ (Conflict of Inter- est)ျမန္မာမႈျပဳရလွ်င္ အဂတိတရားေလးပါးမွ ကင္းရွင္းမႈသည္ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးတြင္ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္လာျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ ယေန႔ကာလ ေဆာင္ရြက္ေနၾက သည့္ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီး၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အသီးသီးအတြက္ စစ္ေဆးေရးကိစၥကို ေဆာင္ ရြက္ၾကသည့္အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိက အလုပ္နယ္ပယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကို ႀကိဳတင္ေတြးဆသင့္လွပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ –
(၁)ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာကို အက်ဳိးရွိစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ သံုးစြဲႏိုင္မည့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပ႐ိုဂ်က္ (Deve- lopment Project)မ်ား ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ ျခင္း၊
(၂) လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ၊ လုပ္ငန္းတင္ဒါရသူ ကန္ထ႐ိုက္တာ၊ ကန္ထရိုက္အဖြဲ႕၏ အရည္အေသြး စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ (Internal Q.C Team) တို႔အျပင္ လြတ္လပ္ေသာ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (Third Party Inspection Team)တို႔ကို အေရးႀကီးေသာStakeholderမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း၊
(၃) စစ္ေဆးမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊
(၄) စစ္ေဆးမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၏ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ Ethicမ်ား မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးလွသျဖင့္ တာဝန္ အသီးသီးေပးအပ္ရာ၌ COI မ်ားကို ႀကိဳတင္စဥ္းစား၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊
(၅) စစ္ေဆးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တိက်စြာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္း (Manual)မ်ားကို ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ျခင္း၊
(၆) စစ္ေဆးမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကို သတ္ မွတ္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခု( သို႔မဟုတ္ ) တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕က သာ တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊
(၇) စစ္ေဆးမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုခု၊ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခု၊ အဖြဲ႕ အစည္း တစ္ခုခုတို႔မွ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုး၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သို႔မဟုတ္ အမိန္႔òန္ ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ေသာ္ လည္းေကာင္းထုတ္ျပန္ထားရန္လိုအပ္ ျခင္း၊
(၈) စစ္ေဆးခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္လည္း က်င့္ဝတ္သိကၡာအရ ေစာင့္ထိန္းလ်က္ စစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႕ အစည္း၏ အျပဳသေဘာမွတ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
(၉) စစ္ေဆးမည့္အဖြဲ႕အစည္းဝင္ ပညာရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အဖြဲ႕လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း အရည္အခ်င္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေစရန္ အစဥ္ ေလ့က်င့္ရန္လိုအပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါ သည္။
အထက္ပါနယ္ပယ္မ်ားမွာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ ပညာရွင္႐ႈေထာင့္တို႔မွ အဓိကထား စဥ္းစားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာရပ္နယ္ပယ္ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွလည္း စဥ္းစားသင့္သည့္ လုပ္ ငန္းနယ္ပယ္မ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ စဥ္းစားေတြးေခၚ သင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ သံုးသပ္ၾကရန္ အခ်ိန္လည္း က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ ပါသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းအပ္ႏွံၾကမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာလ်က္ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးကို ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီတည္ ေဆာက္ေရးကာလမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေတြးေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကို ဉာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ တင္ျပေရးသားလိုက္ရပါ သည္။ ။

ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ျမတ္

Source: Myanmaralinn