စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လိုအပ္ေနေသာ အေသးစားႏွင့္အလတ္ စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္SME Center ကို စက္တင္ဘာ ၁၅ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆုံအနီး သမဝါယမဘဏ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။
” ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီထဲက ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ SME လုပ္ငန္း ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။SME လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚ ထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးအတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICAက ျပည္တြင္းဘဏ္ ေျခာက္ခုကေန ေခ်းေငြ မ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ကေတာ့ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနသူေတြ အဆင္ေျပ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ SME Center ကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေငြတိုက္ဦးစီးဌာနမွ òန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚနီနီသန္းက ေျပာ သည္။
အဆိုပါ ဘဏ္မ်ားမွာ သမဝါယမ ဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ ေဆာင္ဘဏ္၊ ကေၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္တို႔ျဖစ္ၿပီး သမဝါယမ ဘဏ္ကပထမဆုံး SME Centerကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္SME JICA ႏွစ္ဆင့္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အနည္း ဆုံးSME လုပ္ငန္း ႏွစ္ႏွစ္ရွိရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္အတိုး ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြပမာဏ$က်ပ္သိန္း ၅ဝဝဝ အထိ ေခ်းယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြ သက္တမ္း အမ်ားဆုံးငါးႏွစ္အထိ ေခ်းယူ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းအစီအစဥ္သည္JICA ေခ်းေငြ ကိုျပည္တြင္းဘဏ္ေျခာက္ခုမွ ေပးအပ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီးSMEဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာနက ေထာက္ခံခ်က္ေပးကာ ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္းက ေခ်းေငြမ်ားဆုံး႐ႈံးမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရး အာမခံလုပ္ငန္းကို လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ယခုအခါ သမဝါယမဘဏ္က အေသး စားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၁၃ဝဝ ေက်ာ္အား ေခ်းေငြ$ဘီလီယံ ၃ဝဝ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ မၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ME Center မ်ား ထပ္မံဖြင့္လွစ္ကာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို လိုအပ္ေသာေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမင့္ေမာင္စိုး၊ ဓာတ္ပုံ-တင္စိုး