မိုင္ယာမီ စက္တင္ဘာ ၁ဝ

အင္အားအျပင္းထန္ဆုံး အတၱလၲိတ္မုန္တိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း အီမာသည္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတိုင္း ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ေလတိုက္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၁၃ဝ ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္လာ ခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသား ဟာရီကိန္းစင္တာက အၲရာယ္ႀကီးမားသည့္ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္မႈ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ေလတိုက္ႏႈန္းေၾကာင့္ ေရမ်ားသည္ ကမ္းေျခ၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္းေျမေပၚသို႔ ၁၅ ေပခန္႔အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
မုန္တိုင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္၍ ဖေလာ္ရီဒါျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း ေပးၾကရန္ ဖေလာ္ရီဒါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရစ္စေကာ့တ္က ေအဘီစီသတင္း အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါမုန္တိုင္းသည္ ကာရစ္ဘီယံကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ တြင္လည္း ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
အေမရိကန္ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္၌ အႀကီးမားဆုံး ကယ္ဆယ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရသည့္ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း အီမာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တတိယအေက်ာ္ၾကားဆုံးႏွင့္ ကၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရာျဖစ္သည့္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ ကုန္က်ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။
နံပါတ္ ၄ အမ်ိဳးအစားမုန္တိုင္း အီမာဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရာအစိတ္အပိုင္း အမ်ားစုတို႔တြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသခန္႔မွန္းသူမ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ အတြင္း၌ အနည္းဆုံးလူတစ္ဦးကို ေသဆုံးေစခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Florida Keys ရွိ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕က၄င္းတို႔သည္ အရွိန္ျပင္းသည့္ ေလတိုက္မႈေၾကာင့္ သစ္ပင္တစ္ပင္ႏွင့္ ဝင္တိုက္မိခဲ့သည့္ ထရပ္ကားထဲမွ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး၏အေလာင္းကို ဆြဲထုတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခုအခါ လူတစ္သန္းေက်ာ္တို႔သည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိသည့္အျပင္ လူ ၇ဝဝဝဝ ေက်ာ္သည္ ကမ္းေျခမွစြန္႔ခြာၿပီး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။