ကရင္ျပည္နယ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ ကုန္းလမ္းခရီးဖြံ႔ၿဖိဳးလာကာ ေဒသတြင္း လူမႈစီးပြါးက်န္းမာပညာ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမင့္တက္လာျခင္း ၊ေရေျမသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖင့္ျပည့္စုံေသာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားလာမႈမွာလည္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ႔သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရီးသြားလာမႈျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ယခင္ကာလမ်ားထက္ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္းမ်ားပိုမို၍ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံလုပ္ကိုင္လာခဲ႔ၾကသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္းကရင္ျပည္နယ္သို႕ျပည္ပ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ (၁၅၉၀၀၀)ဦးေရရိွခဲ႕ၿပီးျပည္တြင္း ခရီးသြားလာမႈ (၅၇၄၀၀၀)ေက်ာ္ထိရိွခဲ႔ေၾကာင္း။ ယခု၂၀၁၇ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လအထိျပည္ပခရီးသြား (၁၅၆၀၀၀)ဦးႏွင့္ျပည္တြင္းခရီးသြားေလ့လာသူ (၃၇၄၀၀၀)ေက်ာ္ထိရိွလာေၾကာင္းဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး ဘားအံရုံးခြဲမွသိရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားလာမႈျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းဟိုတယ္ အလုံး(၂၀)ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ရာမွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္(၂၃)လုံထိတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္လာသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုႏွစ္တြင္အဆင့္ျမင့္အခန္း (၅၄၀) ပါဝင္ေသာဟိုတယ္(၁၁)လုံး တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳမိန္႕ တင္ထားၿပီးေဆာက္လုပ္ေန စဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕သည္သံလြင္ျမစ္ပတ္ေခြစီးဆင္းေနျခင္းႏွင့္အတူေတာ ၊ေတာင္၊သာဘာဝထုံးေက်ာက္လႈိင္ ဂူမ်ားရိွျခင္းဇြဲကပင္ေတာင္ႏွင့္သမိုင္းဝင္ဆံေတာ္ရွင္ဘုရားႏွင့္ အထင္ကရေနရာမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္
လည္း ျပည္တြင္းခရီးသြားေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ဘုရားဖူးမ်ားတေန႔တျခားမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ အတူျပည္ပခရီးသြားေလ့လာသူမ်ားကလည္း စိတ္ဝင္တစားလာေရာက္မႈပိုမိုမ်ားလာသည္။

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွဘုရင့္ညီဂူ၊ေကာ့ဂြန္းဂူ၊ရေသ့ပ်ံဂူ၊ဖါးကပ္လင့္နို႔ဂူ၊ေက်ာက္ကလပ္၊ခ်စ္သူ႕ၿမိဳင္ပန္းၿခံ၊ ဇြဲကပင္လုမၺိနီအင္ႀကင္းတစ္ေထာင္ႏွင့္ အေပ်ာ္စီးေကဘယ္ခ်ဲလ္၊ေတာင္ဝိုင္းေတာင္၊ ဖားပုေတာင္၊ ေကာ့ကေသာင္လႈိင္ဂူ၊ လြန္းညေရျပာအိုင္ႏွင့္ ဆႏၵဂူတို႕အျပင္ က်ဳံေထာ္ေရတံခြန္ စသည့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ဆြဲေဆာင္မႈအားေကာင္း ေသာသဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွ ဘားအံသို႕ေနခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္မ်ားျပည္တြင္းေန႕ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္မ်ား အျဖစ္လာေရာက္မႈတေန႔တျခား ပိုမိုမ်ားျပားလာေႀကာင္းဟုိတယ္ခရီးသြားဌာနမွသိရသည္။

ထို႕ျပင္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားကလည္း သဘာဝအလွမ်ားျဖင့္ျပည္စုံမႈရိွေသာ ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အထင္ကရေနရာမ်ား သို႔လာေရာက္မႈရိွရာတြင္ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ သည့္ျပင္သစ္၊နယ္သာလန္ႏွင့္ဂ်ာမနီနိုင္ငံသားမ်ားမွ ခရီးသြားေလ့လာဝင္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္မဟာမဲေခါင္အေရွ႕အေနာက္စီပြါးေရးစႀကၤန္လမ္းႀကီးေဖါက္လုပ္မည့္အစီအစဥ္စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း တရုတ္နိုင္ငံသားမ်ားက လုပ္ငန္းကစၥမ်ားႏွင့္ခရီးသြားဝင္ထြက္သြား လာမႈယခင္ႏွစ္မ်ား ထက္ပိုမိုျမင့္တက္လာေၾကာင္းသိရသည္။

လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက်ဳံေထာ္ေရတံခြန္၏သာယာလွပမႈဆြဲေဆာင္မႈအားေကာင္းျခင္း ေၾကာင့္ျပည္တြင္းခရီးစဥ္တြင္က်ံဳေထာ္ေရတံ ခြန္ခရီးစဥ္သည္ျပည္သူမ်ာၾးကားေရပန္းစား လာ ၿပီးခရီးစဥ္တြင္မပါမၿပီးသလိုျဖစ္လာသည္။

ျပည္တြင္းခရီးစဥ္တြင္အထင္ကရျဖစ္လာေသာ က်ဳံေထာ္ေရတံခြန္ေရးပန္းစားလာျခင္းႏွင့္ အတူလႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပေရေက်တိုေရတံခြန္ေလးက်ိဳ႕ေကာ္ေရတံခြန္မ်ားမွာလည္းေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသာယာလွပမႈႏွင့္ဆြဲေဆာင္မႈရိွေၾကာင္းလူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေက်ာ္ ေဇာလာခဲ႔သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ယင္းေရတံခြန္ႏွစ္ခုသို႕ျပည္တြင္းခရီးသြားလာမႈအဆင္ေျပလုံၿခဳံေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ပြင့္လင္းရာသီအတြင္း လမ္းေဖါက္လုပ္ၿပီးအပန္းေျပခရီသြားစခန္းျဖစ္ေစရန္လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းျပည္တြင္းခရီးသြားလာေရးအတြက္လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္းျပည္ပခရီးသြားေလ့လာသူမ်ားအတြက္ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းႏွင့္ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌သာနိုင္ငံျခားခရီးသြားလုံၿခဳံမႈအျဖစ္အကန္႕အသတ္ျဖင့္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္းဆက္လက္ၿပီးအႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကိုအျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွလာ၍ျပည္သူ႕ဘဝတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာျခင္းေၾကာင့္ျပည္ပ ခရီးသြားေလ့လာသူမ်ားယခင္ထက္ပိုမိုဝင္ ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႕ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားလာမႈကရင္ ျပည္နယ္အတြင္းပိုမိုတြင္က်ယ္ လာျခင္းေၾကာင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းမ်ားအားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးအ တြက္၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍(၁၉)ႀကိမ္ထိဖြင့္ လွစ္နိုင္ခဲ႔ၿပီးဘားအံၿမိဳ႕တြင္(၁၅)ႀကိမ္၊ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္(၃)ႀကိမ္၊သံေတာင္ၿမိဳ႕တြင္(၁)ႀကိမ္ဖြင့္ လွစ္နိုင္ခဲ႔ၿပီးသင္တန္းသားသင္တန္းသူ (၁၁၅၀)ဦးေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးခဲ႕ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

မင္းသူ/ထြန္းထြန္းေထြး (ဘားအံ)