ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမွူး၍ Open Source နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Linux Foundation သင္တန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ICT ဆိုင္ရာနည္းပညာပိုင္းတြင္ တြင္က်ယ္လာေသာ Open Source Technology ႏွင့္အတူ Server ပိုင္းမ်ားတြင္ အသုံးမ်ားလာေသာ Linux Server ႏွင့္ Administrator Level မ်ားသို႔ တတ္လွမ္းနိုင္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ Linux အေျခခံ နည္းပညာမ်ား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
သင္တန္းကိုတတ္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ Linux ၏ အေျခခံသေဘာသဘာဝ၊ အသုံးဝင္ပုံအေနအထား၊ Linux ၏ နည္းပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက Linux Server, Linux Administrator Level မ်ားကို အေျခခံပိုင္နိုင္စြာျဖင့္ အခက္အခဲမရွိ ေလ့လာသြားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းအား Linux ကိုစိတ္ဝင္စားၿပီး ေအာက္ေျခမွစ၍ Step by Step ေလ့လာလိုသူမ်ား၊ Linux အားခက္ခဲေသာ နည္းပညာတစ္ခုလိုျမင္၍ Self Study ေလ့လာရခက္ခဲေနေသာသူမ်ား၊ Linux Server ပိုင္း၊ Administrator ပိုင္းမ်ားေလ့လာလိုေသာေၾကာင့္ အေျခခံမွစ၍လိုအပ္ေနသူမ်ား တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။

သင္ၾကားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား……..
• Introduction & History
• Installation
• Terminal & Bash Shell
• Basic Linux Command Line
• Linux File System
• Linux Permission
• Basic User & Group
• Linux Network Administration
• RPM & YUM
• Performance Checklist

သင္တန္းကာလ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔မွ (၃၁) ရက္အထိ (တနလၤာ၊အဂၤါ၊ဗုဒၶဟူး၊ၾကာသပေတး)
သင္တန္းအခ်ိန္ – ညေန ၅း၃၀ နာရီ မွ ၈းဝဝ နာရီအထိ
သင္တန္းေၾကး – ၆၆,၀၀၀ိ/ (ေျခာက္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္က်ပ္) (သင္တန္းေၾကး + စာအုပ္ေၾကး)
MCPA Member (50%) – ၃၆,၀၀၀ (သုံးေသာင္းေျခာက္ေထာင္က်ပ္) (သင္တန္းေၾကး + စာအုပ္ေၾကး)
သင္တန္းသားဦးေရ – (၂၃) ဦး
သင္တန္းဆရာ – ဦးရဲလင္းေအာင္
သင္တန္းေနရာ – Building (9), Ground Floor, YRCPA Lab, MICT Park, Hlaing Tsp.

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔ ညေန (၃) နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ MCPA ႐ုံးခန္းသို႔ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္း႐ုံးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
(မွတ္ခ်က္။ အတန္းတက္ခ်ိန္ ၇၅ % မျပည့္ပါကသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။)