ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမႈး၍ Wireless Networking နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာအိုင္တီလူငယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္မည့္ Wireless Technician မ်ား၊ MCPA Member မ်ားအတြက္ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တိုးတက္ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိေသာ နည္းပညာေခတ္ႀကီးတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႐ုံးမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔အိမ္မ်ားတြင္ပင္လ်င္ Wireless (Wi-Fi) နည္းပညာမ်ားအား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
IT Industry အတြင္း ကြၽမ္းက်င္ၿပီး လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ Wireless Technician မ်ားေပၚထြက္လာေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်လ်က္ရွိေသာ Wireless Standards မ်ား၊ Radio Frequency Behavior မ်ား၊ Wireless ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည့္ Interference မ်ားႏွင့္ Wireless ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား သိရွိလိုသူမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
Wireless ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ International အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Certified Wireless Network Professional (CWNP) www.cwnp.com အဖြဲ႕အစည္းမွ Certification တစ္ခုျဖစ္သည့္ Certified Wireless Technology Specialist (CWTS) အား ေျဖဆိုရန္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Vendor ကို ဦးတည္ၿပီး သင္ၾကားသည့္ သင္တန္းမ်ိဳးမဟုတ္သည့္အတြက္ Wireless Products မ်ားအား Theory ပိုင္းနားလည္ပိုင္ႏိုင္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဤသင္တန္းအား Networking အေျခခံသိရွိထားသူမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ Wireless Standards မ်ား၊ Interferences မ်ား၊ Radio Frequency Behavior မ်ား၊ Wireless Antenna မ်ား၊ Wireless Controller ၏ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ Wireless Survey လုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားအား သိရွိနားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Wireless ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္အတူ စာေတြ႕ႏွင့္ လက္ေတြ႕ပိုင္းအားေပါင္းစပ္ၿပီး သင္ၾကားေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။
Content Overview – “Basic Wireless Networking No (6)”
• 802.11 Wireless Standards (a, b, g, n, ac, ad)
• Advantages and Disadvantages of Wireless
• Wireless Site Survey
• Roaming (802.11r)
• Wireless Ad-Hoc and Infrastructure Mode
• Wireless Security (WEP, WPA, WPA2, etc….)
• RF Behavior (Reflection, Refraction, Diffraction, Scattering, Absorbtion, etc….)
• Frequency, Wavelength, Amplitude, Phase
• Co-channel and Adjacent Channel Interference
• Channel Reuse/Multiple-Channel Architecture
• Outdoor Point to Point, Point to MultiPoint, Repeater
• Antennas (Omini, Semidirectional, Highlydirectional)
• Unifi Software Controller Configuration with Unifi APs
• Bandwidth Limitation and Vouncher Code Creation with Unifi APs
• Maximizing throughput fo WLAN

သင္တန္းကာလ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ မွ စက္တင္ဘာ (၁၀) ရက္ (စေန၊တနဂၤေႏြ)
သင္တန္းအခ်ိန္ – ေန႔လယ္ ၁း၀၀ နာရီ မွ ၄း၀၀ နာရီအထိ
သင္တန္းေၾကး – ၉၀,၀၀၀ိ/ (ကိုးေသာင္းက်ပ္တိတိ)
MCPA Member (၅၀%) – ၄၅,၀၀၀/ (ေလးေသာင္းငါေထာင္က်ပ္တိတိ)
သင္တန္းသားဦးေရ – (၂၀) ဦး
သင္တန္းေနရာ – အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MCPA ICT Lab၊ MICT Park၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္၊ ေနလယ္ (၁၂) နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ MCPA ႐ုံးခန္းသို႔ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း ႐ုံးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္ ၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀သို႔ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။