ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ မသိရွိေသးဘဲ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားစြာ ရွိေန ေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုး၏Deputy Chief of Mission အျဖစ္ တာဝန္ေပးျခင္း ခံရသူ Mr.George Sibley က ၾသဂုတ္ ၁ဝ ရက္က ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အလြန္အေရး ႀကီးေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ လမ္းစတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္ ေျပာင္းလဲလာပါက အေမရိကန္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း မစၥတာ George Sibley က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳး ေရးထြက္ကုန္မ်ားကို အေမရိကန္ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိေရးအတြက္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Mr.GeorgeSibley ႏွင့္အတူ သံ႐ံုး Economic Unit Chief Ms. Alyce Abdall ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအား ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁ဝ ရက္က အသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးေသာင္းတင္ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔က လက္ခံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အေမရိကန္ နည္းပညာ၊ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ Pest Risk Analysis ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားရရွိႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယခုလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေရး အတြက္လည္း ညိႇႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး မၾကာမီကာလ အတြင္း ျမန္မာ့သီးႏွံႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားကို တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရရွိေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ခင္ရတနာ