ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သည္စက္မႈအသင္းမ်ား၏ ယေန႔ နံနက္ပိုင္း အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသင္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားအား အသင္းခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးတြင္ ပါဝင္ကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးလာေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္၏ ျမန္မာစီးပြားေရးဖိုရမ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္အားျဖည့္လ်က္ရွိၾကရာ၊ အသင္းခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဥပမာ ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီ၊ SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးေကာ္မတီ စသည္တို႔တြင္ပါ ပါဝင္ကာ အၾကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ကူညီေပးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိ အဓိကအခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္း (ေဒၚလာေစ်းတက္ျခင္း) ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္ အေကာက္ခြန္၊ အခြန္အခ ႏွင့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကို က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ၊ ၾသစေတးလ်၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး၊ အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးမိုးေက်ာ္၊ ေဒါက္တာတင္လတ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအား ဖိတ္ေခၚဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားအား ကူညီေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး ကူညီေပးရန္အတြက္ ႏို္င္ငံတကာကုန္သည္စက္မႈအသင္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း ေတြ႕ဆံုျခင္းကို (၃) လ တစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္