FDR ႏွင့္ CVR တုိ႔မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚမူတည္၍ တပ္မေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး Y-8 F 200 W ေလယာဥ္ပ်က္က်ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇူလုိင္ – ၁၈

တပ္မေတာ္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ (Y-8 F 200 W အမ်ိဳးအစား၊ ေလယာဥ္ အမွတ္-၅၈၂၀) သည္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ၿမိတ္မွ ရန္ကုန္သုိ႔ ပ်ံသန္းစဥ္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၃ မုိင္ခန္႔အေရာက္၌ ထား၀ယ္ ေလဆိပ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္သြား ခဲ့ကာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသျဖင့္ ယင္းေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ စတင္၍ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ေလယာဥ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္(ေရ) မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေျမျပင္ တပ္မ်ား၊ ေဒသခံငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္တုိက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ Black Box ဟုေခၚေသာ FDR- Flight Data Recorder ႏွင့္ CVR-Cockpit Voice Recorder တို႔ ပါရွိသည့္ ေလယာဥ္ အၿမီးပိုင္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းအား ဇြန္ ၁၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ခြဲတြင္ မတင္ဆယ္ယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္ပ်က္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ FDR ႏွင့္ CVR တို႔၏ မူလထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ Original Equipment Manufacturer (OEM) မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ အသုံးျပဳသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား သံသယကင္းရွင္းၿပီး မလုိလားသည့္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေသြးထုိးမႈေရွာင္ရွား ႏုိင္ေစရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တတိယအဖြဲ႕အစည္း (Third Party)ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္။

လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံေလယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန Myanmar Accident Investigation Bureau-MAIB ၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေမာ္မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္ Australian Transportation Safety Bureau (ATSB), Australia ၊ Komite National Kedeiamatam Transportasi (KNKT), Indonesia ႏွင့္ Transport Safety Investigation Bureau (TSIB), Singapore စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ MAIB-Myanmar က (ATSB), Australia အား တတိယအဖဲြ႕အစည္း အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ (ATSB), Australia က ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလယာဥ္သည္ တပ္မေတာ္ပုိင္ေလယာဥ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တုိ႔ႏွင့္အလားတူ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Directorate of Defence Aviation and Air Force Safety (DDAAFS)ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သျဖင့္ အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

FDR ႏွင့္ CVR တုိ႔မွ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထင္လင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လင္းေအာင္တုိ႔ အပါအ၀င္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕၊ (MAIB) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေမာ္၊ (DDAAFS-Australia) မွ Investigator ျဖစ္ေသာ Maj. David Andrew Wade ၊ Mr. David Hilton တုိ႔ပါေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) ကုမၸဏီမွ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါပူးေပါင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ စီအန္း (Xian) သုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ FDR ႏွင့္ CVR တုိ႔မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို Download ျပဳလုပ္မႈၿပီးစီးခဲ့သည္။ ထုိရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သမား႐ုိးက်ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဖတ္ႏုိင္မည့္ Readable Format အျဖစ္ ပုံစံေျပာင္း၍ ရရွိအခ်က္အလက္မ်ားအား ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ (OEM) ျဖစ္သည့္ Aviation Industry Corporation of China (AVIC) Qianshan Avionis Co., ltd. ထံမွလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ CVR မွ ရရွိေသာ ေလယာဥ္သားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္နားေထာင္၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၈ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ပဏာမစိစစ္ သုံးသပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ အေသးစိတ္စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

FDR မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ ၃၂ မိနစ္ ၁၈ စကၠန္႔အထိ ေလယာဥ္၏ စက္အစိတ္အပုိင္းမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ FDR ႏွင့္ CVR မွတ္တမ္းအရ ၿမိတ္ေလဆိပ္မွ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သုိ႔ ခရီးလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ေလတုိက္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီေနာ့တီကယ္ ၉ မုိင္(၁၆.၇ ကီလုိမီတာ)မွ ၄၄ မုိင္ (၈၁.၅ ကီလုိမီတာ)အထိ တျဖည္းျဖည္းအားျပင္းလာခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ေလယာဥ္၏ ၀ဲ/ယာႏွစ္ဖက္စလုံးရွိ Pitot အပူေပးစနစ္ကုိဖြင့္၍ တိမ္ထုကို ထုိးေဖာက္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္ ၁၈ စကၠန္႔မွ ၁ နာရီ ၃၁ မိနစ္ ၂၂ စကၠန္႔အထိ အခ်ိန္တုိကာလအတြင္း ေလယာဥ္၏ အင္ဂ်င္ေလ၀င္ေပါက္ေရခဲသည့္ အခ်က္ျပမီး ထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ ၃၁ မိနစ္ ၅၀ စကၠန္႔ မွ ၁ နာရီ ၃၂ မိနစ္ ၁၀ စကၠန္႔အတြင္း ေလယာဥ္၏ ၀ဲဘက္ကုိယ္ထည္ ျခမ္းသုိ႔ (Cross Wind) ၉၀ ဒီဂရီတည့္တည့္မွ ခန္႔မွန္း ေလတုိက္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီ ေနာ့တီကယ္ ၉ မုိင္(၁၆.၇ ကီလုိမီတာ)မွ ၄၈ မုိင္(၈၈.၉ ကီလုိမီတာ)အထိ ေလတုိက္ခတ္မႈခံခဲ့ရာ (Cross Wind) ေၾကာင့္ ေလယာဥ္ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ျခင္း (Drift Angle) မွာ ၃ ဒီဂရီမွ ၁၅.၈ ဒီဂရီအထိ တုိးျမႇင့္လာခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္သည္ ႐ုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲေနေသာ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ရာသီဥတုတြင္ ပ်ံသန္းခဲ့ရကာ ေဘးတုိက္ ေလတုိက္ႏႈန္းမွာလည္း အရွိန္ျပင္းသည့္ အေနအထားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ၎အေျခအေနသည္ ပုံမွန္ရွိရမည့္ ပမာဏထက္ stall speed ကို ပုိမုိျမင့္တက္ေစသျဖင့္ ေလယာဥ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမရွိေတာ့သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည္။

FDR ႏွင့္ CVR တုိ႔မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မုိးေလ၀သသတင္းပုိ႔ခ်က္မ်ားအရ ေလယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္သည္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းရာ၌ ဆုိးရြားေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရစဥ္ lost control ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈေၾကာင့္ Stall (ေလယာဥ္ပင့္အား ဆုံး႐ႈံးမႈ)၀င္၍ Spin (ေလယာဥ္ဦးစုိက္လည္က်မႈ)ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ pilot က ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ေလယာဥ္မေတာ္တဆ မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ ဆုိးရြားေသာ ရာသီဥတုတြင္ အေပၚစီးမွ ေလဖိ၍ တုိက္ျခင္း၊ ေအာက္မွပင့္၍ တုိက္ျခင္းႏွင့္ ေရခဲမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းစသည့္ အတိအက်မခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေဖာ္ထုတ္ရရွိၾကသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ရာသီဥတုဆုိးရြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ Vertical Wind ၊ Downburst ႏွင့္ Icing ျဖစ္ႏုိင္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းကို ပူးေပါင္းစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ Minutes of Meeting တြင္ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ CATIC အေနျဖင့္ China National Meterologic Center မွ ေဖာ္ျပပါပုံပါအတိုင္း Three Strong Cumulonimbus Cloud အတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အင္အားျပင္းေလပင့္အားႏွင့္ ေလဖိအားမ်ား ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ေလ၀ဲကေတာ့မ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ႏုိင္ျခင္း၊ လွ်ပ္စီးမုန္တိုင္းခံရႏုိင္ျခင္း၊ ႀကီးမားသည့္ ေအးခဲေရမႈန္၊ ေရခဲမႈန္မ်ား ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္သုိ႔ က်ေရာက္ ကပ္ၿငိႏို္င္ျခင္း၊ ေလထန္ျခင္း၊ ျပင္းထန္သည့္ ဆီးႏွင္းမိုးရြာျခင္းအပါအ၀င္ ေအာက္သုိ႔ အရွိန္ျပင္းထန္စြာ တုိက္ခတ္ေသာ ေလစီးေၾကာင္း၏ ႐ုိက္ခတ္မႈႏွင့္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း (Downburst) စသည္ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္းတုိ႔အား သုံးသပ္ခ်က္ေပးပို႔သည့္ နည္းတူ CNN မွလည္း Downburst ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး FDR ႏွင့္ CVR တုိ႔အား စိစစ္ေဖာ္ထုတ္သည့္ Australian ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ Third Party အဖြဲ႕အစည္းသည္ International Civil Aviation Organization(ICAO) Annex 13 ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး (Y-8 F 200 W) ေလယာဥ္ပ်က္က်ရျခင္းသည္ မသမာမႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း ၊ ေလယာဥ္အင္ဂ်င္ခ်ိဳ႕ယြင္းရပ္တန္႔မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပ်ံသန္းစဥ္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဆုိးရြားသည့္ ရာသီဥတုႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီးေနာက္ lost control ျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ေလယာဥ္ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕