၇.၇.၁၇ မွ ၁၃.၇.၁၇ ထိေအာက္ပါရုပ္ရွင္ရံုၾကီးမ်ားတြင္း ျပသမည္။

ရန္ကုန္ (ေနျပည္ေတာ္ ၀၉၄၅၇၈၄၂၈၈၂၊ ၀၉၄၅၇၈၄၂၈၈၃

Source from: https://www.facebook.com/mingalarcinemas/