ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ား၊ ထိပ္တန္းအဆင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမွဳမ်ား ႏွင့္ Full option luxury grade မ်ားကို သာႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ KIA 2017 luxury grade ကားအမ်ိဳးအစား၀ယ္ယူသူမ်ားကို USD 2000 ေလ်ာ့ေပးမည့္အျပင္ (USD 2000) တန္ဖိုးရွိကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းကိုလည္း 5 ႏွစ္အထိပစၥည္းဖိုးေရာ၊ လက္ခပါ အခမဲ့ေပးသြားမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္ပူစရာမလိုဘဲ စိတ္ခ်လက္ခ်စီးႏွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ထို႔အျပင္ကားအသစ္ေျပာင္းစီးလိုသူမ်ားအတြက္လည္း မိတ္ေဆြတို႔၏ ကားေဟာင္းမ်ားႏွင့္လည္း KIA ကားမ်ားကိုလဲလွယ္ႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ထားပါသည္.
Warranty ပိုင္းအေနျဖင့္ 5 ႏွစ္ေပးထားၿပီး၀င္ေငြခြန္အၿပီးအစီးအမည္ေပၚက္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
Promotion ကာလမွာ 18 July 2017 မွ 31July 2017 အထိျဖစ္ပါတယ္