***ျမန္မာႏိုင္ငံအလွကုန္အသင္း (၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ***

အလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလွကုန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအား အလွကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအလွကုန္အသင္းမွ ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္

“အလွကုန္ထုတ္လုပ္၊ တင္သြင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ ၁/၂၀၁၇”

အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို 22.7.2017(စေနေန႔) တြင္ UMFCCI, Main Hall, level 2 ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္၀င္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလွကုန္အသင္း ဖုန္း 09780088345 / 09451378883 သို႔ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။