၇.၇.၁၇ မွ ၁၃.၇.၁၇ ထိေအာက္ပါရုပ္ရွင္ရံုၾကီးမ်ားတြင္း ျပသမည္။

မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း-စံရိပ္ျငိမ္) ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၁၊ ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၂

Source from: https://www.facebook.com/mingalarcinemas/